FAQ - Slamavskiljare och andra tankar

Dimensioner:

Hur högt sitter inloppet på SA 4000ce och ST 4000?

Ca 1,18 cm.

Hur högt sitter inloppet på ST 3000L, ST 3000Ls, ST 3000Lsa, SA 3000ce, UT 3000?

Ca 92 cm.

Hur högt sitter inloppet på SA2000ce, UT2000, etc?

Ca 81 cm.

Hur högt sitter inloppet på SA900, UT900 etc?

Ca 70 cm.

Hur stor är skillnaden mellan in- och utlopp på slamavskiljare (SA 900, SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce)?

10 cm.

Gemensamt:

Hur ofta skall slamavskiljaren tömmas?

Slamavskiljaren är konstruerad enligt gällande standard. Den bygger på antagandet att slamlagret skall vara så stort att slamtömning behöver göras en gång per år vid permanent boende. Ett fåtal hushåll producerar extremt mycket slam, dessa kan behöva tömma oftare, d v s då slamnivån når 50 % av våtvolymen (30 % för BDT slamavskiljare). Vid intermittent användande kan perioderna för användande slås ihop vid beräkning av tömningsintervall.

Jag har en befintlig slamavskiljare som är i OK skick enligt miljöbalken men behöver komplettera med en slamavskiljare från FANN för att uppnå rätt volym, ska jag montera FANNs slamavskiljare före eller efter den befintlig slamavskiljaren?

FANNs slamavskiljare kan installeras både före och efter befintlig slamavskiljare. Slamtömning minst 1 gång/år eller när slamnivån är 50%, gäller bägge tankarna

Hur djupt får man lägga en tank?

Maximalt förläggningsdjup för FANNs blå tankar, högsta grundvattennivå och gällande förutsättningar framgår av tabellen nedan. Mer information om förläggning av tank hittar du i anvisningarna för respektive tank.

MAXIMAL ÅTERFYLLNADSHÖJD FÖR BLÅ FANN TANKAR
Max. fyllnadshöjd från hjässan på tank Grundvatten Förutsättningar
1 meter Högsta grundvattennivå når maximalt underkant utloppsrör på tank. Återfyllnad med befintliga massor.
> 1 meter Högsta grundvattennivå når maximalt underkant utloppsrör på tank. Använd markisoleringsskivor i cellplast närmast tank och uppåt (se anvisning). Maximalt 80 cm återfyllnad med befintliga massor.
1,5 meter Högsta grundvattennivå når ej tankbotten. Återfyllnad med dränerande material (sand eller grus utan nollfraktion) ända upp till marknivå, förutom ett översta lager med 10 cm matjord.

Jag har stort badkar, måste jag dimensionera upp slamavskiljaren?

Ja, är badkaret större än 300 liter krävs större slamavskiljare än 2 kbm. 3 kbm klarar 420 liter. 4 kbm klarar 540 liter. Notera att bädden behöver ökas! 400 liter = 2 extra moduler, 500 liter = 4 extra moduler. Inget klor får användas!

Varför rekommenderar ni att backspolningsvatten från vattenreningsanläggningar leds till separat stenkista och inte till slamavskiljaren?

Dels får man ett samlat flöde på ett par hundra liter var 2-4:e dag. Dessutom har filtret samlat på sig massor av koncentrerad jonvätska som kan störa balansen i slamavskiljaren.

Kan man ställa en tank ovan mark?

Ja, det går bra. Se till att den står på väl avvägd yta som inte sätter sig samt att tanken inte riskerar att frysa. Använd frostvakt samt rejält med isolering.

Kan jag använda havsvatten för återfyllning av min slamavskiljare?

Förutsatt att det gäller en anläggning installerad norr om Gävle kan man använda havsvatten. Längre söderut kan havsvattnet vara för salt. Sjövatten går oftast bra att använda.

Klarar min slutna tank eller slamavskiljare att stå tom?

Ja. Slamavskiljare och slutna tankar har samma grundkonstruktion och kan båda stå tomma. Det är rätt vanligt att slutna tankar töms på hösten och står tomma över vintern.

Är tanken felinstallerad, d v s står djupt under grundvatten, finns dock en ökad risk att tanken kollapsar.

Isolering:

Hur isolerar man en tank som står ovan mark?

Bygg ett litet skjul alt. ställ tanken under veranda eller liknande (glöm ej att det kan lukta från både en slamavskiljare och en sluten tank, främst sommartid då innehållet värms upp). Använd frostvakt samt rejält med isolering. Från tanken sett isoleras en tank bäst genom att först använda en skiva gullfiber (tanken expanderar när den är full, gullfiber är mjukt), sedan en 5 cm skiva frigolit. Ytterst läggs en skiva i väderbeständigt material.

Ledningsdragning:

Hur lång får ledningen mellan hus och slamavskiljare vara och hur stor skall rörens lutning vara? Vad behöver jag tänka på när jag ändrar rörens riktning?

Maximal längd på rördragningen är 50 m – men observera att vid så långa distanser kan man få problem beroende på terrängen. Installera gärna spolbrunn (med T-rör och 110-rör) var 10:e meter. Minsta ledningsfall mellan husliv och slamavskiljare skall vara 1:100. Vid riktningsändring i plan eller profil bör spolbrunn installeras.

Mer information finns i anvisningarna för våra tankar.

Skärande pumpar:

Jag måste använda en pump före slamavskiljaren - och jag har fosforfällning med EkoTreat. Vad gäller då?

Tänk på att använda så små pumpdoser och så lågt flöde som möjligt. Maximal pumpdos är 100 l och maximalt flöde är 2 l/sekund.
Dimensionera upp med en SA 900 efter den ordinarie slamavskiljaren, d v s totalt en extra kubikmeter slamavskiljarvolym.

Jag måste använda en pump före slamavskiljaren - påverkar det slamavskiljaren?

Gå upp i slamavskiljarstorlek med minst 1 kbm/hushåll:

Ett hushåll= 3 kbm
Två hushåll = 6 kbm.

OBS! Vid användning med EkoTreat fosforfällningsenhet gäller ej detta! 

Använd små pumpvolymer om möjligt. Följ anvisningen för slamavskiljaren, dock maximal pumpvolym 1,5 l/s, maximalt 80 l/pumpning.