fbpx

Jordprovsanalys vid enskilt avlopp

Kostnadsfri jordprovsanalys

Vi hjälper dig helt kostnadsfritt att göra en jordprovsanalys  för din nya avloppsanläggning.

Kostnadsfri jordprovsanalys 

När behövs en jordprovsanalys?

I infiltrationsanläggningar renas avloppsvattnet genom att det naturligt rinner genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. För att avgöra hur genomsläpplig marken är, tar man jordprover och genomför en perkolationsanalys, vilket är en provtagnings- och analysmetod där markens infiltrationsförmåga bestäms.
Genom perkolationsanalysen får man fram ett LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) som är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

För markbädd (lerig mark) och biobädd behövs ingen jordprovsanalys. Markbädd väljs när marken är så pass tät att man behöver ett utlopp från avloppsanläggningen. FANN Biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet. FANN Biobädd är färdigbyggd från fabriken med ett utloppsrör.

Skyddsnivå
Kommunen avgör om din fastighet ligger i ett område med normal eller hög skyddsnivå.

Djup provgrop
I anslutning till den tänkta infiltrationsytan grävs en djup provgrop enligt kommunens riktlinjer. Syftet är att fastställa olika jordprofiler samt avstånd till grundvatten/berg. Observera att marken inte blir tätare precis under den
tilltänkta infiltrationsytan utan att den består av samma material.

Kostnadsfri jordprovsanalys
  Värde 2495,-  

Vi på FANN analyserar dagligen jordprover och om din fastighet kräver en analys gör vi detta kostnadsfritt åt dig (värde 2495,-). Om du skickar in en beskrivning med din fastighets förutsättningar samt jordproverna så kan vi med detta som underlag även dimensionera och välja den anläggningstyp som passar dig bäst. Du får en typritning, läggningsanvisning och kontrollplan av oss som du behöver för din ansökan hos kommunen. Samt att dokumenten även hjälper din entreprenör för ett korrekt utförande. Även detta gör vi kostnadsfritt!

Kostnadsfri jordprovsanalys

Jordprovsanalys vid infiltration

Gräv tre provhål där anläggningen är tänkt att placeras (se bild). Markens genomsläpplighet kan variera inom bara några meter och därför behövs tre provhål. Jordprover tas vid den tänkta schaktbotten, vilket också blir botten av infiltrationsanläggningen. Beroende på förutsättningarna kan avståndet vara från marknivå till maximalt 140 cm för INDRÄN Plus och 150 cm för INDRÄN PRO. Kontakta FANN eller en FANN Auktoriserad Partner för support.

Är det nära till berg eller grundvatten kan jordproverna behöva tas ytligare. Beakta skyddsavstånd till grundvatten, berg och maximal återfyllnad. Ta ett jordprov (ca 3 dl) från varje provhål och undvik att ta med större stenar, löv eller rötter.

Förpacka jorden i förslutna påsar (t ex. zip-påsar) som tydligt märks med numrering och provdjup. Lägg i ett vadderat postkuvert och skicka till:

FANN VA-Teknik AB, Box 2919, 187 29 Täby

När vi mottagit er jord utför vi en så kallad perkolationsanalys för att bestämma er marks genomsläpplighet (LTAR).

Om du bestämt dig för att installera en markbädd (lerig mark), FANN Biobädd eller FANN Grey BDT behövs inga jordprover. Då kan du istället lämna dina uppgifter direkt till oss på telefon 08-761 02 21, mejla till post@fann.se  eller fylla i dina uppgifter på fann.se/enskilt-avlopp.

10-års funktionsgaranti

En komplett FANN-anläggning ger dig 10 års funktionsgaranti.