fbpx

Enskilt avlopp

Vad är enskilt avlopp?

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet och bara i Sverige finns det ca 1 miljon enskilda avlopp.

Enskilt avlopp – vi förklarar!

Alla bostäder oavsett om det är året-runt-boende eller en sommarstuga behöver på ett eller annat sätt ta hand om sitt avloppsvatten. Med avloppsvatten menas både WC och/eller BDT (Bad-, Disk- och Tvättvatten). Utsläpp av avloppsvatten är enligt Miljöbalken 1998:808 9 kap 1§ att räkna som miljöfarlig verksamhet. Är fastigheten inte kopplat till det kommunala avloppsnätet är ofta ett enskilt avlopp lösningen. Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för stora avloppsanläggningar som t ex gruppbostäder, campingplatser etc.

Ett fullt fungerande enskilt avlopp i sin enklaste form består av en slamavskiljare och efterföljande biologisk rening, vilket kan bestå av en infiltrations– eller markbäddsanläggning. Alternativt en biobädd där hela reningsprocessen är inbyggd i en tank.

Omkring 160000 fastigheter har enbart slamavskiljare, vilket faktiskt är olagligt. Utan efterföljande reningssteg släpps det orenade vattnet direkt ut i naturen, vilket kan vara skadligt för både din och dina grannars hälsa. Den största anledningen till otjänligt dricksvatten ur grävda dricksvattenbrunnar är fekala bakterieföroreningar. Så har du enbart en slamavskiljare eller trekammarbrunn idag så räcker det inte för att uppfylla kraven.

”35% av grävda dricksvattenbrunnar har otjänligt dricksvatten, främst till följd av fekala bakterieföroreningar”

Föreläggande

Som fastighetsägare är du verksamhetsansvarig för det enskilda avloppet och ska se till att avloppsreningen fungerar tillräckligt bra så den uppfyller gällande krav. Genom att kommunen regelbundet gör tillsyn av befintliga enskilda avlopp kommer de upplysa dig om eventuella fel och du får ett föreläggande, vilket i praktiken innebär att du får en viss tid på dig att åtgärda felet. Om du inte tar ansvar och åtgärdar bristerna inom given tid kan du riskera både böter och förbud.

Till kommunens hjälp finns de allmänna råden från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) som anpassas och används i det lokala regelverket.

Till din hjälp har du FANN VA-Teknik och våra Auktoriserade Partners runt om i landet som hjälper dig att både välja och att installera rätt lösning för dina behov.

Slamavskiljare eller trekammarbrunn?

Kärt barn har många namn och är i det här fallet precis samma sak. Slamavskiljaren är en tank där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet, precis som i en trekammarbrunn. Skillnaden mellan en FANN slamavskiljare och t ex. FANN Blue trekammarbrunn är att slamavskiljaren är mer lågbyggd och utan innerväggar, medans FANN Blue använder trekammartekniken.

I slamavskiljaren avskiljs tunga partiklar som sedimenterar på botten och blir tillsammans med flytande partiklar kvar i slamavskiljaren. Avloppsvattnet leds vidare till infiltration, markbädd eller biobädd via ett t-rör för ytterligare rening. Det som blir kvar i tanken töms genom slamtömning, vilket sker olika ofta beroende på användning, t ex vid permanent eller fritidsboende, men brukar vanligtvis ske en gång per år.

Det vatten som leds vidare från slamavskiljaren är inte rent utan innehåller både organiskt material (BOD), kväve och fosfor. Fosfor är ett växtnäringsämne som man vill hålla på en låg nivå för att inte riskera övergödning av våra vattendrag.

Om kommunen bestämt att din fastighet kräver hög skyddsnivå på det enskilda avloppet, behöver du ta hänsyn till det i valet av avloppslösning. Vid normal skyddsnivå behöver man inte ta hänsyn till att hantera fosforn utöver vad som renas i infiltrationen eller markbädden.

För att binda fosfor tillsätts fällningsmedel och på så sätt släpps inte för höga halter fosfor ut genom avloppssystemet utan det stannar kvar i slamavskiljaren och följer med vid slamtömning. Ett avloppssystem kan förses med automatisk fosforfällning, t ex FANN EkoTreat WiFi som sköter sig själv. Du behöver bara se till att dunken med fällningsmedel inte tar slut. En annan metod är att istället ansluta ett fosforfilter som fångar upp fosforn efter en markbädd. Filtret byts ut vanligtvis vartannat år.

Men tvåkammarbrunn då? Jodå det förekommer fortfarande men är endast tillåtet vid belastning med BDT-vatten, dvs inte om även WC skall anslutas. Vidare skall den godkända tvåkammarbrunnen ledas till någon form av efterföljande bädd, typ infiltration eller markbädd. Kolla för säkerhets skull alltid med din kommun om vilka regler som gäller din fastighet.

Normal eller hög skyddsnivå?

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall närliggande miljö inte är känslig mot övergödning. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD) och minst 70 % fosfor.

Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs t ex i de fall som avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag eller inom vattenskyddsområde. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD), minst 90 % fosfor samt minst 50 % kväve.

Kommunen avgör vilken skyddsnivå som gäller för just din fastighet.

Infiltration, markbädd eller biobädd?

Valet av lösning beror på vilken skyddsnivå som gäller och hur genomsläpplig marken är. LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att rena och släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

Bilden visar FANN Biobädd för ett hushåll som används för rening av BDT (Bad, Disk och Tvättvatten).

FANN SUPPORT

Fyll i dina uppgifter så hjälper vi dig med din ansökan!

Vi på FANN hjälper dig gärna med ditt enskilda avlopp och din ansökan och erbjuder utöver det även en helt kostnadsfri dimensionering och vid behov även kostnadsfri jordprovsanalys   Värde 2495,- .
Vårt nätverk av duktiga entreprenörer hjälper dig sedan med installationen. Genom ett snabbt hembesök görs en bedömning av dina förutsättningar. Efter installationen lämnas ett utförandeintyg med kontrollplan och med FANN får du hela 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett avloppssystem.

Vanliga frågor och svar om enskilt avlopp

Vad kostar ett enskilt avlopp?

En av de vanligaste frågorna vi får och troligen också den svåraste att besvara i generell form. Priset beror på flera faktorer, t ex: gäller normal- eller hög skyddsnivå, vad är det för typ av mark och hur ser terrängen ut, vilka behov har du som fastighetsägare och vem kommer göra jobbet? Vi erbjuder kostnadsfri dimensionering och vid behov gör vi även jordprovsanalys som även den är kostnadsfri. Ta kontakt med oss så kan vi ge dig ett förslag på lämplig avloppsanläggning. Behöver du hjälp med ansökan till kommunen? Inga problem vi hjälper dig med det om du vill.

Läs mer om ansökan för enskilt avlopp
Läs mer om priser och återförsäljare

Vad betyder WC+BDT och vad betyder enbart BDT?

WC står självfallet för toalett och BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten vilket också kan kallas gråvatten. Vi har lösningar för både WC+BDT och lösningar för enbart BDT:

BDT står för står för Bad-, Disk- och Tvättvatten. När WC ansluts till ett avloppssystemet kallas det för WC+BDT eller svartvatten. Enbart BDT kallas för gråvatten.

Om man inte vill ansluta WC till samma avlopp som BDT, t ex i extremt känslig miljö elller om man vill komplettera ett BDT-system med WC kan man göra det med en sluten tank. Den slutna tanken samlar upp allt svartvatten och slamtöms separat.

Vad innebär slamtömning och hur ofta behöver det göras?

En trekammarbrunn (eller horisontell slamavskiljare) behöver tömmas för att kunna fungera. Vilket tömningsintervall beror på typ av anläggning, storlek på tanken och det är ett permanentboende eller fritidsboende. Vanligtvis är intervallet en gång per år för ett hushåll på fem personer.

Vad innebär serviceavtal och behöver jag ett serviceavtal?

Merparten av alla tillverkare oavsett avloppslösning kräver ett löpande serviceavtal som du som fastighetsägaren måste ta med i den totala kostnadskalkylen vid ett nytt avlopp.

Avloppsanläggningar från FANN med markbaserad rening (markbädd/infiltration) innebär i praktiken att avloppsvattnet renas med hjälp av naturens egen metod. Naturen är viktig för oss och har redan en väl fungerande reningsprocess. Vi hjälper bara till att effektivisera processen lokalt. Den passiva tekniken sköter sig själv, precis som naturen och fungerar år efter år. Faktum är att FANNs avloppslösningar med INDRÄN-moduler som inte heller behöver något löpande underhåll. Vid anläggningar med INDRÄN-moduler i kombination med EkoTreat WiFi för hög skyddsnivå erbjuder vi FANN Trygghetsavtal, vilket vi även gör för FANN Grey BDT reningsverk.

Läs mer om FANN Trygghetsavtal

Vad betyder jordprovsanalys/perkolationsanalys och när behöver det göras ?

Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. Vid installation av en markbädd (lerig mark) eller en biobädd behövs inga jordprover.

Vi erbjuder kostnadsfri jordprovsanalys (värde 2495,-). Besök fann.se/jordprov/ där vi har en tydlig beskrivning på hur jordproverna ska tas. När vi mottagit er jord utför vi en så kallad perkolationsanalys för att bestämma er marks genomsläpplighet (LTAR).

Vad gäller för ansökan av enskilt avlopp och hur gör jag?

Dags för enskilt avlopp? Jobbigt att välja rätt lösning och att förstå vad kommunen vill ha? Vi erbjuder både kostnadsfri dimensionering, kostnadsfri jordprovsanalys och hjälp med ansökan.

Läs mer om ansökan för enskilt avlopp

Vad innebär 10 års funktionsgaranti för mig?

10 års funktionsgaranti betyder att vi garanterar att anläggningen fungerar som den ska i minst 10 år framåt, vilket är en trygghet för dig som fastighetsägare och för den avloppsentreprenör som installerar.

Läs mer om vår 10 åriga funktionsgaranti

Vad gäller vid ett föreläggande eller förbud av enskilt avlopp?

Kommunen gör regelbundet tillsyn av befintliga enskilda avlopp för att se till att inte orenat vatten släpps ut. Om tillsynen skulle visa att någon form av åtgärd behövs, t ex att en komplettering behövs eller att något är trasigt, får du ett föreläggande om att åtgärda problemet. Det är inte helt ovanligt att du får upp till ett par år på dig att lösa problemet, men det kan även vara kortare tid. Om tillsynen skulle visa att ditt enskilda avlopp har så stora brister att det inte alls uppfyller gällande krav eller om du inte åtgärdar bristerna i ett föreläggande kan du får ett förbud och till och med böter.

Läs mer om ansökan för enskilt avlopp

Har du fler frågor om enskilt avlopp så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns även en separat sektion för fler vanliga frågor och svar