fbpx

Enskilt avlopp - Infiltration

Vad menas med infiltration?

Infiltration kan liknas vid naturens egen reningsmetod, som oftast är den effektivaste vid lokal avloppsrening. Ett traditionellt infiltrationssystem består av slamavskiljare och fördelningsbrunn där flödet delas upp till spridarrör på ett lager av tvättad sten ovanpå infiltrationsytan. Ytan på infiltrationsanläggningen anpassas efter aktuell jordart. En modern infiltration fungerar i stort sett på samma sätt, men är mycket mer effektiv vilket möjliggör en minskning av anläggnings storlek till endast 7,5 m² vid ett hushåll.

Traditionell infiltration

Infiltration kan liknas med naturens egen reningsmetod, som oftast är den effektivaste vid lokal avloppsrening. Ett traditionellt infiltrationssystem består av slamavskiljare (eller trekammarbrunn), fördelningsbrunn där flödet delas upp i två strängar med spridarrör i ett lager av tvättad sten ovanpå infiltrationsytan. Slamavskiljaren tar hand om partiklarna och fett i avloppsvattnet och skyddar därmed infiltrationsytan mot igensättning. Slamavskiljaren måste slamtömmas regelbundet för att undvika slamflykt. Föroreningarna i avloppsvattnet omvandlas och reduceras genom att en flora av bakterier växer på infiltrationsytan – biohuden. När luft finns tillgängligt är reningen effektiv även för patogener (organismer som framkallar sjukdomar). Belastas infiltrationsytan med för mycket föroreningar eller vatten (t ex pga. feldimensionering), försämras reningseffekten och ytan kan sättas igen fullständigt så att vattnet inte kan rinna undan. Marken under anläggningen fungerar sedan som ett filter- och poleringssteg där bl a fosfor fastnar och patogener renas bort. För att vattnet ska kunna rinna undan i marken måste infiltrationsanläggningens storlek anpassas efter den aktuella jordarten. Genomsläpplig mark så som grus och sand kräver minst yta, medan tätare jordar kräver större yta.

Traditionella infiltrationer i tätare jordar är antingen inte möjliga eller kräver mycket stora ytor. Detta är anledningen till att FANN har jobbat med INDRÄN teknik i över 30 år. Med den tekniken minskas ytan på anläggningen jämfört med traditionell infiltration, samtidigt som infiltration blir möjlig i tätare mark.

Modern infiltration med
INDRÄN®

INDRÄN skapar en mycket stor yta för den biologiska reningen med biohud pga. vikningen av fiberduken som ett dragspel. INDRÄN modulens yta för biologisk rening är hela tio gånger större än själva modulens bottenyta. Modulens konstruktion medför att biohuden alltid har tillgång till syre.

Infiltrationsytans porer under modulen blockeras inte, samtidigt som de skyddas mot igensättning. Fördelningen av vattnet över infiltrationsytan blir också jämnare med en gynnsam effekt på reningen. Den sammantagna effekten av ovanstående egenskaper medför att infiltrationsytan kan minskas rejält.

Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela strängen av INDRÄN-moduler täcks med fiberduk och återfyllning sker med befintliga jordmassor. Någon fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen oftast görs i en sträng. Till skillnad från en vanlig infiltration har en anläggning med INDRÄN alltid samma längd, för ett hushåll (max 5 pe), oavsett jordart. Det som varieras är istället infiltrationsytans bredd, från 1 m i genomsläpplig mark med LTAR på minst 30 till 5 m i tätare mark. Tack vare systemets unika konstruktion åtgår endast ca en tredjedel av ytan jämfört med vanlig infiltration. Stora besparingar görs genom att behovet av grävning och fyllnadsmassor minskar avsevärt.

Bild: Infiltration med INDRÄN Plus moduler och FANN Blue Trekammarbrunn, normal skyddsnivå.

En INDRÄN anläggning kan
byggas nästan överallt

Kostnaderna för en komplett anläggning med traditionell infiltration varierar mycket beroende på de lokala förhållandena, medan kostnaderna för en anläggning med INDRÄN endast har en obetydlig variation. En INDRÄN anläggning kan byggas nästan överallt.

INDRÄN är också lösningen vid problemställen t ex om du har begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, dålig avrinning i marken eller en gammal igensatt infiltration. Vid trädbevuxna fastigheter behöver färre träd fällas för att anlägga infiltrationen.

FANN har kompletta system för upp till tre hushåll. Att göra större anläggningar går naturligtvis också bra, då våra produkter lätt går att kombinera med varandra för att bilda större system vilket vi kallar INDRÄN Max.

Bild: Infiltration med INDRÄN Plus moduler, FANN Slamavskijare SA4000ce och EkoTreat WiFi, hög skyddsnivå.

INDRÄN PRO moduler

En INDRÄN PRO modul består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken. Konstruktionen av INDRÄN ger större yta för biohuden vilket medför större säkerhet mot igensättning. Biotextilen utgör biohudens underlag istället för jordytan, vilket är bättre ur processynpunkt. Det vill säga, infiltrationsytan är till skillnad från traditionell infiltration skyddad mot igensättning av partiklar.

Med INDRÄN absorberas vattnet snabbare av marken eftersom att vattnet redan är biologiskt renad när det når schaktbotten. Detta är hela hemligheten bakom varför infiltrationsytan kan minskas till en tredjedel – det är helt enkelt ett renare vatten som ska infiltrera ner i den befintliga marken

INDRÄN Plus moduler

INDRÄN Plus arbetar, precis som vanliga INDRÄN PRO, efter naturens principer. INDRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett prefabricerat grusmaterial.

Under INDRÄN Plus placeras en INDRÄN Plus matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken. Med INDRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan slipper du frakta hem flera kubikmeter grus, vilket förenklar arbetet betydligt och minskar kostnaden. INDRÄN Plus kan anläggas där LTAR-värdet är minst 15. INDRÄN Plus kan även anläggas vid hög skyddsnivå.

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?