fbpx

Vad är en trekammarbrunn och hur fungerar den?

En trekammarbrunn avskiljer det orenade toalett, bad-, disk- och tvättvatten (WC+BDT) från hushållet. En trekammarbrunn kan också vara dimensionerad för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT).

En trekammarbrunn består av tre olika kammare i vilka avloppsvattnet sakta rör sig igenom. Avloppsvattnets olika beståndsdelar sedimenterar sakta i de första två kamrarna. Både det tyngre bottenslammet och det mer lätta flytslammet stannar kvar i trekammarbrunnen som normalt töms en gång per år genom så kallad slamtömning. Det avskilda vattnet som rinner fritt genom trekammarbrunnens sista kammare leds ut ur brunnen via ett t-rör för ytterligare rening, t ex till en infiltrationsbädd eller markbädd. Trekammarbrunnen renar vattnet från partiklar och fett men inte från föroreningar som är lösta i vattnet till exempel fosfor och organiskt material. Det räcker alltså inte med enbart en trekammarbrunn för att det ska betraktas som ett godkänt avloppssystem ur reningssynpunkt enligt gällande högt ställda reningskrav från Havs- och vattenmyndigheten.

Ett enskilt avlopp, dvs en avloppsanläggning som ligger utanför det kommunala avloppsnätet, består ofta av någon form av trekammarbrunn eller annan typ av slamavskiljare samt någon form av efterföljande rening. Det finns även små reningsverk för BDT och WC+BDT som innehåller alla steg i ett kompaktare format. Principen är densamma, dels att ta hand om slammet och dels att rena fosfor, kväve och organiskt material (BOD).

Vilka typer av efterföljande rening finns det?

Vid infiltration låter man vattnet från trekammarbrunnen passera biomoduler, t ex INDRÄN-moduler, där de oönskade ämnena bryts ned på den biohud som bildas i biomodulerna. Resterande vatten fortsätter ned i marken där naturen tar över. Det finns även anläggningar utan biomoduler men dessa blir till ytan mycket större och kräver en stor arbetsinsats.

Vid markbädd är marken så tät att man inte kan infiltrera nedåt. Istället anlägger man en horisontell bädd av grus som vattnet filtreras igenom efter att de passerat biomodulerna (se infiltration). Det renade vattnet leds t ex till ett dike eller annan recipient.

Biobädd eller reningsverk är andra metoder där all rening sker i kompakta lösningar som är helt eller delvis fabriksbyggda. En fördel med denna typ av avloppsanläggning är att de kan anläggas oberoende av vad marken består av.

Godkänd trekammarbrunn med mycket bra rening

Kombinationen FANN Blue trekammarbrunn och INDRÄN Plus infiltrationsmoduler uppskattas i branschen

Vår storsäljare och entreprenörens främsta val vid WC+BDT och normal skyddsnivå är: FANN Blue trekammarbrunn tillsammans med INDRÄN Plus moduler, för en infiltrationsanläggning i minimalt format. Modulerna har effektiviserats och trekammarbrunnen levererar med råge – nästan 100 gånger bättre än vad godkända utsläppskrav ligger på.

  • INDRÄN® teknologi med effektivare syresättning, inbyggd efterpolering och förbättrad fördelning
  • Extremt bra partikelavskiljning
  • Teleskoplock med ny låsning för plan installation
  • Välbeprövad teknik
  • Kan installeras med integrerad pumpbrunn (PINT)
  • Djup tankförläggning (1,7 m täckning från tankens hjässa)
  • Inget serviceavtal behövs
  • Infiltration på endast 7,5 m² vid ett hushåll
  • 10 års funktionsgaranti vid installation av ett komplett FANN system

Trekammarbrunnar och materialval

Gör ett klimatsmart val

Vi har valt bort betong och glasfiber som ger ca 8-10 respektive ungefär 2 gånger högre utsläpp av CO2. Vi tillverkar våra trekammarbrunnar av polyeten och materialet innehållet inte några reproduktionsstörande eller cancerogena ämnen. Polyeten klassas som en ofarlig plast av Naturskyddsföreningen och är fullt återanvändbar. Vi förlitar vi oss på material som vi vet ger en minimal CO2-påverkan. Med tillverkning i Sverige kan vi också minska CO2-påverkan från transporter.

Miljöavtryck

CO²

10 ggr
2 ggr
1 ggr

Vanliga frågor och svar om trekammarbrunnar

Slamavskiljare vs trekammarbrunn?

En trekammarbrunn och en horisontell lågbyggd slamavskiljare fungerar på samma sätt. Avloppsvattnet sedimenterar och slamtöms normalt en gång per år beroende på belastning. FANN Blue är en trekammarbrunn och SA2000, 3000, 4000 samt 6000 är olika storlekar på slamavskiljare.

FANN Blue Trekammarbrunn
FANN Blue Trekammarbrunn

FANN Slamavskiljare SA3000

FANN SA3000 slamavskiljare

Pris på en trekammarbrunn?

Eftersom ett enskilt avlopp inte består av enbart en trekammarbrunn måste man kolla närmare på fastighetens förutsättningar. Priset beror på flera faktorer, t ex:  vad är det för typ av mark, är det normal- eller hög skyddsnivå, hur ser terrängen ut, vilka behov har du som fastighetsägare, t ex antal personer och vem kommer göra jobbet? Vi erbjuder en kostnadsfri dimensionering och vid behov gör vi även jordprovsanalys som även den är kostnadsfri. Ta kontakt med oss så ger vi dig ett förslag på lämplig avloppsanläggning. Hjälp med ansökan till kommunen? Inga problem vi hjälper dig! Ring 08-761 02 21 eller mejla till post@fann.se så tar vi kontakt med dig.

Vilka storlekar finns och hur stor behöver jag?

För ett normalt hushåll med 5 personer behövs en slamavskiljare på 2 m³ för WC+BDT vid normal skyddsnivå. Vid hög skyddsnivå kan man räkna med 4 m³ eftersom fosforfällning gör att storleken måste ökas. Om enbart BDT-vatten ska anslutas räcker det med ca 1 m³, tex SA 900.

FANN Blue trekammarbrunn är på 2200 liter men vi har även slamavskiljare som är på 900, 2000, 3000, 4000 och 6000 liter. Samt upp till 44 kubikmeter (44000 liter) i form av INDRÄN Max för stora anläggningar.

Vem sköter slamtömningen?

Miljö och hälsoskyddskontoret i din kommun har mer information om vem du kontaktar för slamtömning. Vid slamtömning kommer en slambil och suger upp slammet. Tänk på att det ska finnas möjlighet för slambilen att komma fram för tömning. Det är inte ovanligt med fordon som väger över 20 ton.

Vad gäller vid hög skyddsnivå?

Vid hög skyddsnivå, t ex om fastigheten ligger nära en sjö, måste man minska mängden fosfor som släpps ut. Genom en helt automatisk lösning – EkoTreat WiFi släpps ett fällningsmedel ut vilket binder fosfor som sedimenterar och slamtöms tillsammans med det övriga slammet. Din kommun har full koll på vilken skyddsnivå som gäller din fastighet.

Vad får man inte spola ned i avloppet?

Nedbrytningsprocessen i ett enskilt avlopp är helt beroende av bakterier som frodas i rätt miljö. Undvik helt och hållet att spola ned starka rengöringsmedel, gifter, färg, och syror som kan förstöra nedbrytningsprocessen. Inte heller läkemedel hör hemma i avloppet.

Jag har fått ett föreläggande/förbud av kommunen, vad gör jag nu?

Du som ägare av en fastighet är enligt lagkrav skyldig att se till att avloppet fungerar. Kommunen gör löpande tillsyn av enskilda avlopp och finner de att ditt avlopp inte uppfyller kraven för rening kan anläggningen du få ett föreläggande. Du får då en viss tid på dig att rätta till problemen och riskerar både vite och förbud om du inte gör det.

Vi kan hjälpa dig hitta en lösning som är godkänd och fungerar. Ta kontakt med oss, så kikar vi på problemet du står inför.

Behöver jag byta trekammarbrunn?

Om trekammarunnen av en eller annan anledning inte fungerar kan hela din avloppsanläggning och den biologiska reningsprocessen sluta att fungera. Ett problem är slamflykt, där slammet inte stannar kvar i trekammarbrunnen utan trycks framåt och vidare in i infiltration/markbädd som sätter igen och slutar att fungera.

Har du fler frågor om enskilt avlopp så är du alltid välkommen att kontakta oss. Det finns även en separat sektion för fler vanliga frågor och svar

FANN SUPPORT

Har du en trekammarbrunn och/eller en efterföljande rening som måste bytas ut?

Kontakta oss så hjälper vi dig med en lösning som fungerar.

 

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.