fbpx

Enskilt avlopp

Avloppskompassen – hjälper dig att hitta rätt!

Är det dags för dig att anlägga ett nytt enskilt avlopp och du tycker att det känns krångligt? Vi på FANN vill gärna hjälpa dig att hitta ett enskilt avlopp som passar dig och dina förutsättningar bäst.

Med hjälp av några frågor kan vi hjälpa dig att komma närmare en enskild avloppslösning!

Vad har du för förväntningar på en ny anläggning, vilka förutsättningar har fastigheten och vilka krav ställer din kommun? Detta är viktiga faktorer att ta i beaktan. Vi vet att det är en hel del att hålla rätt på. Med hjälp av några frågor kan vi hjälpa dig att komma närmare en avloppslösning!

  1   Hur många personer och antal fastigheter är det som ska använda avloppet?

Ett enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet, vanligen ett fritidshus eller en permanent bostad utanför tätort. För det mesta är det enskilda avloppssystemet beräknat för ett eller två hushåll.

Ett hushåll beräknas på 1-5 personer (5pe*), två hushåll upp till 10 personer (10pe) och tre hushåll upp till 15 personer (15pe) . Självklart finns avloppslösningar även för större hushåll.

*pe avser personekvivalent vilket kort och gott menas med det dagliga genomsnittliga utsläppet per person.

 

FANN TIPSAR

Här är det viktigt att tänka på om ni har förhållanden som påverkar flöde och/eller avloppsvattnets sammansättning jämfört med ett konventionellt hushåll, t ex bubbelbadkar, stall, oljespill, avhärdningsfilter eller storkök. Fundera även på om förutsättningarna kan komma att ändras i framtiden. Du kanske använder fastigheten som ett fritidshus idag men har för avsikt att göra det till ett permanent boende eller planerar för ett bad utomhus där vattenåtgången och belastningen kan öka.

  2   Ska en WC anslutas till avloppsanläggningen?

Det är viktigt att säkerställa vilken typ av avloppsvatten din anläggning ska ta hand om.

Om du ska ansluta en WC (vattentoalett) kallas det för WC+BDT, även kallad svartvatten. WC avser urin, fekalier, toalettpapper samt spolvatten.

Om du inte ska ansluta en vattentoalett till avloppssystemet kallas det för BDT, det står för Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet. Detta kan även kallas gråvatten.

FANN TIPSAR

FANN har lösningar för BDT, WC+BDT och system med sluten tank för WC i kombination med en separat BDT lösning. 

  3   Vilka förutsättningar har din fastighet?

Det är viktigt att hitta rätt placering för den tilltänkta lösningen på din fastighet. Du har kanske egna tankar var den skulle passa bäst, men det finns även miljöfaktorer som du måste ta hänsyn till. T ex var på din fastighet du kan släppa ut det renade avloppsvattnet utan att förorena grundvatten, närliggande vattendrag och dricksvattenbrunnar. Dessa förutsättningar är grundläggande för kommunens reningskrav och benämns som Normal skyddsnivå eller Hög skyddsnivå. Normal- och hög skyddsnivå finns för både bakterier (hälsoskydd) och näringsämnen (miljöskydd).

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall närliggande miljö inte är känslig mot övergödning eller olägenhet ur hälsoperspektiv.

 • Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD) och minst 70 % fosfor.

Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs t ex i de fall som avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag eller inom vattenskyddsområde. Eller om utsläpp riskerar att ge olägenhet för människors hälsa.

 • Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD), minst 90 % fosfor samt minst 50 % kväve.

Fosfor är ett växtnäringsämne som man vill hålla på en låg nivå för att inte riskera övergödning av våra vattendrag. För att binda fosfor tillsätts fällningsmedel och på så sätt släpps inte för höga halter fosfor ut genom avloppssystemet och säkerställer att ditt avlopp uppnår kraven för hög skyddsnivå.

Vilken typ av markförhållanden som finns där du ska anlägga avloppsanläggningen är också avgörande för vilken typ av avloppssystem som passar. Marken kan bestå av jord och/eller sand, alternativt av lera och har därmed olika förutsättningar att släppa igenom vatten. Därför behöver man analysera markens genomsläpplighet med ett jordprov i hål (perkolationsprov) för att få fram ett s.k. LTAR-värde och utifrån det avgöra vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig bäst.

Observera! Om du inte vet vad som gäller för din fastighet gällande skyddsnivå, kontaktar du miljökontoret i din kommun. Det är kommunen som avgör vilken skyddsnivå som gäller för just din fastighet. Kontrollera även vilken information de vill ha och vilka papper du behöver fylla i för att göra en ansökan/anmälan. Samråd även med kommunen om den placering du valt samt hur många provhål du bör göra för jordprovet.

I anslutning till den tänkta infiltrationsytan grävs en djup provgrop (normalt ca 2 m djup) enligt kommunens riktlinjer. Syftet är att fastställa olika jordprofiler samt avstånd till grundvatten/berg. Provgropen grävs utanför området för bädden.

FANN TIPSAR

FANNs vanligaste och smidigaste teknik för att uppnå hög skyddsnivå kallas EkoTreat WiFi och sköter sig själv. Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta dunk.

Med FANN Config kan du fjärrstyra din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig. Du loggar enkelt in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och slå på din enhet om du till exempel har glömt att stänga av den efter semestern.

Köp fällningsmedel via FANN, via din entreprenör eller en annan återförsäljare. Se bara till att det är FANNs fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.

Vissa kommuner har även önskemål om en kretsloppsanpassad avloppslösning. Prata med din kommun om vilka regler som gäller just hos dig.

Kostnadsfri jordprovsanalys
  Värde 2495,-  

Vi på FANN analyserar dagligen jordprover och om din fastighet kräver en analys gör vi detta kostnadsfritt åt dig (värde 2495,-). Om du skickar in en beskrivning med din fastighets förutsättningar samt jordproverna så kan vi med detta som underlag även dimensionera och välja den anläggningstyp som passar dig bäst. Du får en typritning, läggningsanvisning och kontrollplan av oss som du behöver för din ansökan hos kommunen. Samt att dokumenten även hjälper din entreprenör för ett korrekt utförande. Även detta gör vi kostnadsfritt!

Se fann.se/jordprov för en komplett anvisning om hur du tar jordproverna och vad vi behöver för att genomföra dimensioneringen av din anläggning.

  4   Val av avloppslösning

Våra vanligaste avloppsanläggningar är infiltration, markbädd samt vår prefabricerade markbädd – FANN Biobädd.

 • Vid infiltration måste man säkerställa markens genomsläpplighet, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten, dvs att avloppsvattnet försvinner ner i marken.
 • Markbädd väljs när marken är så pass tät (vanligen lera) att man behöver ett utloppsrör från avloppsanläggningen så att avloppsvattnet leds vidare till ett dike eller annan recipient.
 • FANN Biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet. FANN Biobädd är färdigbyggd från fabriken med ett utloppsrör.

FANN TIPSAR

Hos FANN hittar du ett brett sortiment av avloppslösningar som täcker samtliga förutsättningar för BDT, WC+BDT, normal- och hög skyddsnivå oavsett markförhållanden.

  5   Drift och underhåll av avloppssystemet

Alla enskilda avloppsanläggningar måste slamtömmas 1-2 gånger per år beroende på användning. Vissa avloppslösningar kräver även service inom ett visst intervall för att säkerställa en fungerande rening och drift.

Många tillverkare av avloppslösningar kräver även service inom ett visst intervall för att säkerställa en fungerande rening och drift. Det kan därför vara bra att undersöka vilka kostnader som tillkommer efter installation för att få en god överblick över den totala kostnaden för valet av avloppsanläggning.

FANN TIPSAR

Anläggningar med INDRÄN-moduler använder passiv markbaserad rening som inte kräver som inte kräver service. I vårt sortiment har vi även produkter som använder en mer aktiv teknik där vi erbjuder möjligheten att teckna trygghetsavtal. Vid anläggningar med INDRÄN-moduler i kombination med EkoTreat WiFi för hög skyddsnivå samt för FANN Grey BDT reningsverk erbjuder vi FANN Trygghetsavtal.

Sammanfattning

Frågorna du bör ha i åtanke och som hjälper dig att komma närmare rätt lösning för dig och din fastighet.

Fundera på och ta hänsyn till:

 • Antal hushåll
 • Toalettanslutning eller inte
 • Normal- eller hög skyddsnivå
 • Markförhållanden
 • Jordprovsanalys
 • Tänk kostnadseffektivt

Andra viktiga faktorer att tänka på är:

 • Kontakta din kommun så att du redan från början får rätt förutsättningar gällande de krav som ställs för just din fastighet
 • Innan du börjar anlägga ett enskilt avlopp måste du ha fått ett tillstånd beviljat från kommunen
 • Se till att utförandeintyg eller annan dokumentation som krävs, redovisas till kommunen efter utfört installation. Vad som gäller framgår av tillståndsbeslutet
 • Välj entreprenör med omsorg!

Viktigt att komma ihåg!

 • Din entreprenör ska sakkunnigt gå igenom systemet med dig, så att du känner till och förstår hur anläggningen fungerar.
 • Syresättning av din anläggning kan säkerställas på flera olika sätt. Se till att den alltid fungerar.
  • Ventilation ovan tak: Montera ingen vakuumventil och ta inte bort avluftning vid t ex omläggning av tak.
  • Extern fläkt: Kontrollera löpande att fläkten fungerar.
 • Skriv alltid in de åtgärder som utförs på din anläggning i skötselmanual som följer med till din anläggning. T ex datum för slamtömning, byte av EkoTreat fällningsmedel eller fosforsäck.
 • Låt ingen trafik få köra över din anläggning. Markera och/eller avskärma anläggningen vid risk för trafik.
 • Du behöver tänka på att rätt vatten når anläggningen.
  • Backspolningsvatten från vattenreningsfilter får aldrig ledas till avloppsanläggningen.
  • Vatten från pool, spa eller annan facilitet får inte ledas till avloppsanläggningen.
  • Toaletten är endast avsedd för, fekalier och toalettpapper.
  • I övrigt för vattenkvalitet se branschens produktkrav i broschyren ”Fakta och råd för små avlopp” från VVS Fabrikanternas Råd som finns att ladda ned på vår hemsida.
 • Spara all dokumentation om din anläggning, det är en värdehandling som är bra att förmedla vid en eventuell husförsäljning. Kontakta oss om du önskar en avloppspärm för förvaring.
 • Vid frågor om din anläggning kontaktar du alltid din entreprenör i första hand. Vi har även svar på vanliga frågor här på hemsidan.

Anlita en entreprenör

Det finns inget krav på att entreprenören skall vara auktoriserad av oss om du installerar en avloppsanläggning från FANN, men det kan såklart kännas tryggt för dig. Vi har ett nätverk av våra allra mest pålitliga entreprenörer i Sverige. Vi rekommenderar alltid intresserade fastighetsägare att använda en FANN Auktoriserad Partner vid installation av våra avloppslösningar.

Att vara en FANN Auktoriserad Partner innebär att de är specialiserade på FANNs produkter och avloppslösningar. De har gått vår diplomutbildning med ett godkänt resultat. Därefter krävs ett godkännande på en anlagd avloppsanläggning för att påvisa deras behörighet. Det innebär att vi ka erbjuda dig en entreprenör med hög teknisk kompetens och  avloppsanläggningar av bästa kvalitet.

All försäljning av våra produkter sker via grossister eller genom våra lokala auktoriserade partners. Därför är det enklast att din entreprenör sköter beställningen av produkterna.

Kontakta oss så rekommenderar vi en Auktoriserad Partner i din kommun.

Känns enskilt avlopp krångligt? Vill du ha en helhetslösning – där allt ingår?

Vi har försökt att göra det så enkelt för dig som möjligt. Vi erbjuder dig en helhetslösning, FANN Enskilt avlopp ”All inclusive”. Allt du behöver göra är att kontakta oss, ge oss förutsättningarna för din fastighet och sedan tryggt luta dig tillbaka.

Vi kontaktar en Auktoriserad Partner som tar kontakt med dig. Tillsammans går ni igenom förutsättningarna för din fastighet och du får ett förslag på rätt avloppssystem, självklart med all tillhörande dokumentation. Entreprenören tar hand om dialogen med kommunen. Anläggningen installeras, dokumenteras och tomten återställs.

Enskilt Avlopp – All Inclusive är som det heter. Allt ingår!

Ring 08-761 02 21 eller mejla post@fann.se så hjälper vi dig. Du kan även besöka fann.se/enskilt-avlopp så får du hjälp av oss den vägen.

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.