fbpx

Enskilt avlopp

INDRÄN®-tekniken

INDRÄN, kostnadseffektivt, biologiskt, klimatsmart och ”naturens egen reningsmetod” är begrepp som vi ofta använder för att marknadsföra våra produkter och lösningar men vad innebär det egentligen?

FANN-tastisk och unik reningsprocess med INDRÄN

Kostnadseffektivt, biologiskt, klimatsmart och ”naturens egen reningsmetod” är begrepp som vi ofta använder för att marknadsföra våra produkter och lösningar, men ibland är det svårt att förstå tekniken bakom ett varumärkeslöfte. Speciellt om vi inte ställs inför behovet av en avloppslösning så många gånger i livet. Vad är det då som gör FANNs enskilda avlopp så speciella? Avloppslösningar från FANN baserar sig på den unika och beprövade INDRÄN®-tekniken. Med INDRÄN får du en avloppslösning som är konstruerad för maximal biologisk rening som säkerställer att reningsfunktionen har en lång livslängd. Låt oss nu förklara tekniken närmare.

Vad gör INDRÄN-tekniken så unikt?

Reningsprocessen sker med hjälp av en naturlig biohud, som består av mikroorganismer/bakterier som står för reningen på en komprimerad yta.

En INDRÄN-modul är uppbyggd av biotextil, vilket är en sorts tygduk, samt distanselement av termoplast. Biotextilen i modulen är veckad, i form av ett dragspel för att komprimera en stor mängd biotextil till en liten volym/yta. Biotextilen utgör bärarmaterialet för tillväxt av mikroorganismer som etablerar sig på ytan och då bildas den så kallade renande biohuden.

I en konventionell infiltration sprids vattnet först i ett spridarlager och biohuden etableras på schaktbotten. Därmed beror den biologiska reningens kapacitet direkt på anläggningens storlek.

Illustration: FANN INDRÄN PRO Infiltration BDT med
FANN Slamavskiljare SA 900

Med INDRÄN-tekniken har vi vänt ”upp och ner” på processen

INDRÄN-modulerna har en ytstorlek på 1,2 x 0,6 meter och kan jämföras med en ”hopvikt schaktbotten”, som placeras överst i anläggningen. Att ytan för den biologiska reningen i INDRÄN-modulerna är tio gånger större än själva modulens bottenyta, gör att man får en större yta för den biologiska reningen jämfört med konventionella infiltrationer. Efter reningsprocessen i INDRÄN-modulerna har man ett biologiskt renat vatten, vilket infiltrerar mycket enklare i befintlig mark och som i sin tur också minskar anläggningsytan.

Med den veckade, dragspelsliknande konstruktionen av biotextilen och distanselementen bildas ett flertal fack, där vartannat fack är öppet uppåt. Det innebär att halva INDRÄN-modulen med de fack som är öppna uppåt, fylls med slamavskiljt avloppsvatten fördelat via spridarröret ovanpå modulerna, som sedan passerar igenom den tillväxta biohuden och vidare ner i grusbädden. De övriga ”tomma” facken förser biohuden med syre. Tillförseln av syre är en avgörande del för att funktionen i en biologisk bädd ska fungera tillfredställande.

Biohuden består som sagt av mikroorganismer som renar avloppsvattnet. I avloppsvattnet finns det organiskt material som enklast kan beskrivas som matrester. Det organiska materialet kommer antigen som matrester via köksvasken eller när det har passerat kroppen via toalettstolen. Biohuden ”äter upp” och bryter ner det organiska materialet när det finns god tillgång på syre. Denna process omvandlar det organiska materialet till koldioxid och vatten. Det är egentligen samma process som när vi människor äter mat och andas syre för att därefter andas ut koldioxid – alltså naturens egna reningsmetod.

INDRÄN-modulens konstruktion medför att biohuden alltid har tillgång till syre. En god syresättning är, som vi nu vet, en förutsättning för en välfungerande och hållbar naturlig reningsprocess.

Då biotextilen utgör biohudens underlag istället för schaktbotten i bädden, får vi som tidigare nämnt en mycket stor yta för den biologiska reningsprocessen. Dessutom skyddas schaktbotten mot igensättning eftersom det biologisk renade vattnet infiltrerar mycket enklare än ett smutsigt vatten.

Fördelningen av vattnet över infiltrationsytan blir också jämnare med en mer gynnsam effekt på reningen. Med INDRÄN absorberas vattnet snabbare av marken eftersom att vattnet redan är biologiskt  renat när det når schaktbotten. Den sammantagna effekten av ovanstående egenskaper medför att infiltrationsytan kan minskas rejält.

Det här är hela hemligheten bakom varför en anläggning med INDRÄN-moduler endast behöver knappt en tredjedel av ytan i jämförelse med traditionella anläggningar.

”Biohudens stora yta i modulen och den goda tillgången på syre garanterar en effektiv reningsprocess, det är helt enkelt ett renare vatten som ska infiltrera ner i den befintliga marken, vilket därför kan göras på en mindre yta.” säger Rikard Andskär, produktchef på FANN VA-Teknik.

Vad innebär INDRÄN-tekniken konkret för dig?

Konstruktionen av INDRÄN-modulen optimerar både biohudens yta och syresättningen, vilket innebär en biologisk reningsprocess på en liten markyta, vilket även reducerar behovet av en stor mängd grusmaterial. INDRÄN-tekniken gör att du får en kostnadseffektiv avloppsanläggning! Det är inte bara anläggningskostnaderna som påverkas och blir lägre. Faktum är att FANNs avloppslösningar som drar nytta av naturens egen reningsmetod inte heller behöver något löpande underhåll. Med andra ord finns det besparingsmöjligheter på inte bara ett utan flera områden. Vid anläggningar med INDRÄN-moduler i kombination med EkoTreat WiFi för hög skyddsnivå erbjuder vi FANN Trygghetsavtal.

Kostnaderna för en komplett anläggning med traditionell infiltration varierar mycket beroende på de lokala förhållandena, medan kostnaderna för en anläggning med INDRÄN endast har en obetydlig variation.

Dessutom kan en INDRÄN anläggning byggas nästan överallt i och med den mindre ytan som omfattas för denna lösning t ex om du har begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, dålig avrinning i marken eller en gammal igensatt infiltration. Med INDRÄN-moduler får du en avloppslösning som påverkar din fastighet minimalt till ytan.

FANN INDRÄN PRO – den nya generationens biologiska reningssteg

INDRÄN-modulen, eller INDRÄN Original som vi kallat den tidigare, har en lång historia. Sedan 1990 har INDRÄN-tekniken varit byggstenen i FANNs avloppslösningar och mer eller mindre sett likadan ut i alla år. Nu är förändringens tid här – INDRÄN PRO!

Tekniken är givetvis den samma men vi har förbättrat INDRÄN-modulen ytterligare. Stort utrymme för optimal uppbyggnad av biohud för den biologiska reningen. Modulen har en ny distansplatta som tillsammans med vårt nya spridarrör ger en optimerad syresättning och fördelning av avloppsvattnet. Slutligen har vi kunnat minska antalet moduler, vilket både leder till en mindre anläggning och en effektivare avloppslösning på en mindre yta.

Illustration: FANN INDRÄN PRO Markbädd WC+BDT med
FANN Blue Trekammarbrunn

FANN INDRÄN PRO – fördelar och egenskaper

  • Beprövad INDRÄN® teknologi
  • Ökad kapacitet möjliggör reducering av antalet moduler per anläggning
  • Innovativ design
  • Modulen är maximerad för en effektivare syresättning
  • Inbyggd efterpolering
  • Optimerad distansplatta för bästa fördelning och stabilitet
  • Minimerad risk för stillastående vatten
  • Paketerat tillsammans med nya FANN Spridarrör för bästa möjliga fördelning och syresättning
  • Fungerar för både infiltrationer och markbäddar samt för både grå- och svartvatten
  • Smidigt förpackade med ett helt hushåll på en pall

Gör installationen ännu enklare med FANN INDRÄN Plus moduler

Vid infiltration är det även möjligt att använda INDRÄN Plus moduler. Den övre delen av modulen fungerar precis som en INDRÄN PRO modul – efter naturens principer. Modulens undre del är en ”låda” tillverkad av polyeten som innehåller ett prefabricerat grusmaterial. Det ersätter gruslagret i en infiltration vilket effektiviserar installationen då man slipper frakta hem och hantera flera kubikmeter grus.

Minimal anläggningsyta med INDRÄN Plus moduler

INDRÄN Plus modulerna placeras ovanpå en INDRÄN Plus matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, där vattnet infiltrerar ner i marken på bästa sätt. INDRÄN Plus kan anläggas där LTAR-värdet är minst 15 och för ett hushåll om max 5 pe (personekvivalent) blir ytan bara 7,5 m2. INDRÄN Plus kan även anläggas vid hög skyddsnivå i kombination med EkoTreat WiFi fosforfällningsenhet.

Illustration: FANN INDRÄN Plus Infiltration WC+BDT med
FANN Slamavskiljare SA 4000 och EkoTreat WiFi

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.