fbpx

FANN för nybörjare

Ordlista

Auktoriserad Partner

Ett nätverk av våra allra mest pålitliga entreprenörer i Sverige. Vi rekommenderar alltid intresserade fastighetsägare att använda en FANN Auktoriserad Partner vid installation av våra avloppslösningar, eftersom vi vet att de har kunskapen som behövs för att färdigställa en välfungerande avloppsanläggning. Läs mer om Auktoriserad Partner under www.fann.se/utbildningar

BDT

BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten som kommer från hushållet, vilket också kan kallas gråvatten. Avloppsvattnet från WC, det vill säga urin, fekalier, toalettpapper och spolvatten ingår inte i BDT, se WC+BDT.

Biobädd

Prefabricerad produkt med inbyggt biologiskt filter och sandfilter för behandling av avloppsvatten. En biobädd fungerar principiellt som en markbädd och kan installeras överallt då den är oberoende av markens genomsläpplighet, vilket innebär att man inte behöver utföra någon perkolationsanalys. Vid WC+BDT används EkoTreat WiFi för att uppnå hög skyddsnivå. Bilden visar FANN Biobädd till vänster och slamavskiljare till höger.

FANN Biobädd

BOD

Biochemical Oxygen Demand som förkortas till BOD är ett mått på hur mycket biologiskt nedbrytbar substans det finns i vatten. Även kallat organiskt material. Läs gärna mer om BOD på Wikipedia.

Diplomkurs

FANN Diplomkurs är avsedd för dig som jobbar som entreprenör, grossist eller miljöinspektör och består av en eller två heldagar fyllda med ny kunskap. Läs mer under www.fann.se/utbildningar

EkoTreat

FANN EkoTreat WiFi och EkoTreat Max WiFi säkerställer att avloppet uppnår kraven för hög skyddsnivå. Enheterna justeras efter antal personer i hushållet. Därefter sköter den sig själv och doserar fällningsmedel via fastighetens ledningsnät ut till slamavskiljaren.

Enskilt avlopp

Enskilt avlopp avser en avloppsanläggning utanför det kommunala avloppsnätet. Oftast är det system för ett eller två hushåll, men det finns även system för större anläggningar t ex gruppbostäder, campingplatser etc.

Fosforfällning

Fosfor är ett växtnäringsämne som man vill hålla på en låg nivå för att inte riskera övergödning av våra vattendrag. För att binda fosfor tillsätts fällningsmedel och på så sätt släpps inte för höga halter fosfor ut genom avloppssystemet utan det stannar kvar i slamavskiljaren och följer med vid slamtömning. FANN:s teknik kallas EkoTreat WiFi.

Föreläggande

Din kommun gör regelbundet tillsyn av befintliga enskilda avlopp och upplyser dig om eventuella fel och brister med din avloppsanläggning. Finns det några fel så får du ett föreläggande om att du inom en viss tid måste åtgärda de fel som hittats. Om felen inte åtgärdas inom angiven tidsram kan man riskera både förbud att använda avloppsanläggningen samt böter.

Du som fastighetsägare är ansvarig för att det enskilda avloppet fungerar och uppfyller de krav som ställs.

Har du fått en avloppsanläggning utdömd eller helt enkelt behöver ett enskilt avlopp av annan anläggning, står vi på FANN VA-Teknik och våra Auktoriserade Partners till er tjänst. Använd gärna vår tjänst Enskilt avlopp – All inclusive för att komma vidare på enklast möjliga sätt.

Hög skyddsnivå

Reningskrav enligt hög skyddsnivå ställs t ex i de fall som avloppsvattnet släpps ut direkt i eller i nära anslutning till ett vattendrag eller inom vattenskyddsområde. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD), minst 90 % fosfor samt minst 50 % kväve. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.

INDRÄN PRO modul

Moduler som används för att effektivisera den biologiska reningsprocessen. INDRÄN modulerna möjliggör infiltration i tätare mark samt minskar anläggningsytan. INDRÄN mer än tiodubblar ytan för den biologiska reningsprocessen. INDRÄN kan installeras som både infiltration och markbädd.

FANN INDRÄN PRO Modul

INDRÄN Plus modul

Vidareutveckling av INDRÄN där produkten är prefabricerad med inbyggt grusmaterial. INDRÄN Plus används endast till infiltration. Den prefabricerade infiltrationslösningen har dubbel ventilation och tar endast 7,5 m2 yta i anspråk vid ett standardhushåll.

FANN INDRÄN Plus modul

Infiltration

Avloppsvattnet renas genom att det naturligt rinner genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. Se LTAR samt Perkolationsanalys.

LTAR

LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

Markbädd

Avloppsvattnet renas biologiskt i INDRÄN moduler och grus för att sedan samlas upp för att ledas till ett dike eller annan lämplig recipient.

Normal skyddsnivå

Reningskrav enligt normal skyddsnivå ställs t ex i de fall närliggande miljö inte är känslig mot övergödning. Avloppsanläggningen ska rena minst 90 % organiskt material (BOD) och minst 70 % fosfor. Kommunen avgör vilken nivå som gäller för just din fastighet.

Personekvivalent (pe)

Personekvivalent förkortas ”pe” vilket kort och gott menas med det dagliga genomsnittliga utsläppet per person.

 

Perkolationsanalys

Provtagnings- och analysmetod där markens infiltrationsförmåga bestäms. Genom perkolationsanalys får man fram värdet (LTAR), som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning man kan använda, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

Pumpbrunn

Pumpbrunn används när avloppet inte kan installeras med självfall. En pump integreras i slamavskiljaren eller installeras separat. När en pump är integrerad i tanken används ofta order PINT (Pump IN Tank).

Regnvattentank

En tank gjord av polyeten i vilken man kan samla regn från takavvattning. Regnvattnet ackumuleras under jord och kan användas till den grönskande trädgården, till att fylla poolen eller till att tvätta bilen med. En regnvattentank installeras med fördel samtidigt som man ändå gräver för ett enskilt avlopp. FANN Regnvattentank finns i storlekarna 3 respektive 4 kubikmeter.

FANN Regnvattentank genomskuren

Serviceavtal

Våra INDRÄN-moduler använder passiv markbaserad rening som inte kräver som inte kräver service. I vårt sortiment har vi även produkter som använder en mer aktiv teknik där vi erbjuder möjligheten att teckna FANN Trygghetsavtal. FANN EkoTreat WiFi/EkoTreat samt FANN Grey BDT är produkter där vi erbjuder trygghetsavtal.

Slamavskiljare

Slamavskiljaren är en tank där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd.

Slamtömning

För att avloppsanläggningen ska fungera måste slamavskiljaren tömmas. Vilket tömningsintervall som gäller för just din avloppsanläggning beror på typ av anläggning och om du är permanent- eller fritidsboende. Vanligtvis är intervallet en gång per år.

Sluten tank

Tank som samlar upp WC-vattnet.

Trekammarbrunn

Trekammarbrunn är en typ av slamavskiljare där partiklar och fett avskiljs från avloppsvattnet. Avloppsvattnet leds vidare till markbädd, infiltration eller biobädd. Ett exempel på trekammarbrunn är FANN Blue.

5622361 FANN BLUE Trekammarbrunn + FS6 + Teleskoplock

WC+BDT

När även WC ansluts till avloppssystemet kallas det för WC+BDT eller svartvatten. WC avser urin, fekalier, toalettpapper samt spolvatten. BDT står för Bad-, Disk- och Tvättvatten, se BDT.