fbpx

Slamavskiljare och andra tankar

Slamtömning

Måste jag tömma hela tanken vid slamtömning?

Vi rekommenderar att tömma hela tanken. Det finns även metoder där man inte tömmer hela tanken. Om metoden kan garantera att både bottenslam och flytslam följer med vid slamtömning är detta också möjligt istället för att tömma hela tanken.

Hur ofta skall slamavskiljaren tömmas?

Slamavskiljaren är konstruerad enligt gällande standard. Den bygger på antagandet att slamlagret skall vara så stort att slamtömning behöver göras en gång per år vid permanent boende. Ett fåtal hushåll producerar extremt mycket slam, dessa kan behöva tömma oftare, d v s då slamnivån når 50 % av våtvolymen (30 % för BDT slamavskiljare). Vid intermittent användande kan perioderna för användande slås ihop vid beräkning av tömningsintervall.

Måste jag göra en återfyllning efter slamavskiljaren har tömts?

Nej, det är inget krav.

Får man pumpa tillbaka slamtömt vatten?

Processer där man pumpar tillbaka det renade vattnet, t ex via tvåfacks-tömning i slamtömningsbilen, är okej under förutsättning att man återför samma vatten som man pumpade ur.

Kan jag använda havsvatten för återfyllning av min slamavskiljare?

Vattnet måste uppfylla kraven för normalt hushållsspillvatten för att funktionsgarantin ska gälla. Saltvatten kan rubba bakteriekulturen i anläggningen.

Kan man tömma med avvattnade teknik?

Vi rekommenderar inte avvattnande teknik eftersom kemin i vattnet man återför förändrats. Antingen tömmer man tanken helt eller alternativt används så kallad två-fackstömning där samma vatten pumpas tillbaka. Det finns även metoder där man inte tömmer hela tanken. Om metoden kan garantera att både bottenslam och flytslam följer med vid slamtömning är detta också möjligt istället för att tömma hela tanken. Vi har testat avvattnande teknik tidigare och har dåliga erfarenheter av funktionen för avvattning. Vi rekommenderar därför tvåfacks-tömning alternativt heltömning för att bibehålla optimal funktion.

Har ni en anvisning för slamtömning?

Javisst, anvisningen för slamtömning kan laddas ned från den här sidan.

Dimensioner

Hur högt sitter inloppet på SA 4000ce och ST 4000?

Ca 1,18 cm.

Hur högt sitter inloppet på ST 3000L, ST 3000Ls, SA 3000ce?

Ca 92 cm.

Hur högt sitter inloppet på SA2000ce?

Ca 81 cm.

Hur högt sitter inloppet på SA900?

Ca 70 cm.

Hur stor är skillnaden mellan in- och utlopp på slamavskiljare (SA 900, SA 2000ce, SA 3000ce, SA 4000ce)?

10 cm.

Hur högt sitter inlopp respektive utlopp på FANN Blue Trekammarbrunn?

100 respektive 90 cm.

Vilket är förläggningsdjupet på FANN Blue Trekammarbrunn?

1,7 meter.

Gemensamt

Jag har en befintlig slamavskiljare som är i OK skick enligt miljöbalken men behöver komplettera med en slamavskiljare från FANN för att uppnå rätt volym, ska jag montera FANNs slamavskiljare före eller efter den befintlig slamavskiljaren?

FANNs slamavskiljare kan installeras både före och efter befintlig slamavskiljare. Slamtömning minst 1 gång/år eller när slamnivån är 50%, gäller bägge tankarna

Jag har stort badkar, måste jag dimensionera upp slamavskiljaren?

Ja, är badkaret större än 300 liter krävs större slamavskiljare än 2 kbm. 3 kbm klarar 420 liter. 4 kbm klarar 540 liter. Notera att bädden behöver ökas! 400 liter = 2 extra moduler, 500 liter = 4 extra moduler. Inget klor får användas!

Varför rekommenderar ni att backspolningsvatten från vattenreningsanläggningar leds till separat stenkista och inte till slamavskiljaren?

Dels får man ett samlat flöde på ett par hundra liter var 2-4:e dag. Dessutom har filtret samlat på sig massor av koncentrerad jonvätska som kan störa balansen i slamavskiljaren.

Kan man ställa en tank ovan mark?

Ja, det går bra. Se till att den står på väl avvägd yta som inte sätter sig samt att tanken inte riskerar att frysa. Använd frostvakt samt rejält med isolering.

Klarar min slutna tank eller slamavskiljare att stå tom?

Ja. Slamavskiljare och slutna tankar har samma grundkonstruktion och kan båda stå tomma. Det är rätt vanligt att slutna tankar töms på hösten och står tomma över vintern.

Isolering

Hur isolerar man en tank som står ovan mark?

Bygg ett litet skjul alt. ställ tanken under veranda eller liknande (glöm ej att det kan lukta från både en slamavskiljare och en sluten tank, främst sommartid då innehållet värms upp). Använd frostvakt samt rejält med isolering. Från tanken sett isoleras en tank bäst genom att först använda en skiva gullfiber (tanken expanderar när den är full, gullfiber är mjukt), sedan en 5 cm skiva frigolit. Ytterst läggs en skiva i väderbeständigt material.

Ledningsdragning

Hur lång får ledningen mellan hus och slamavskiljare vara och hur stor skall rörens lutning vara? Vad behöver jag tänka på när jag ändrar rörens riktning?

Maximal längd på rördragningen är 50 m – men observera att vid så långa distanser kan man få problem beroende på terrängen. Installera gärna spolbrunn (med T-rör och 110-rör) var 10:e meter. Minsta ledningsfall mellan husliv och slamavskiljare skall vara 1:100. Vid riktningsändring i plan eller profil bör spolbrunn installeras.

Mer information finns i anvisningarna för våra tankar.

Skärande pumpar

Jag måste använda en pump före slamavskiljaren - påverkar det slamavskiljaren?

Gå upp i slamavskiljarstorlek med minst 1 kbm/hushåll:

Ett hushåll= 3 kbm
Två hushåll = 6 kbm.

OBS! Vid användning med EkoTreat fosforfällningsenhet får pumpning före slamavskiljare EJ ske.

Använd små pumpvolymer om möjligt. Följ anvisningen för slamavskiljaren, dock maximal pumpvolym 1,5 l/s, maximalt 80 l/pumpning.

FAQ - Slamavskiljare och andra tankar