fbpx

Enskilt avlopp - Markbädd

Vad menas med markbädd?

Reningen i en markbädd bygger på samma princip som infiltration, men det renade vattnet avleds via en utloppsledning. Om marken t ex består av tät lera kan marken inte avleda allt vatten utan bädden måste förses med ett utlopp. Utloppet leds oftast till ett dike men ibland även ut i en dränering eller annan lämplig recipient.

Traditionell markbädd

Om infiltration inte är lämplig vid din fastighet, t ex om det ligger en dricksvattentäkt i närheten brukar markbädd eller biobädd vara ett passande alternativ. En markbädd fungerar nästan som en infiltrationsanläggning men reningen sker i ett sandlager istället för i markens naturliga jordlager. På botten av sandlagret samlas det vatten som inte rinner genom marken och leds ut till ett dike eller annan recipient. Markbäddslösningar är en välbeprövad metod och kan användas till både BDT och WC+ BDT.

Modern markbädd med
INDRÄN™

Med INDRÄN PRO moduler görs horisontella markbäddar för att maximera infiltrationen och få en säkrare hygienisering (rening av patogener). För mer information om exakt hur INDRÄN PRO och INDRÄN Plus fungerar och varför det fungerar så bra, se avsnittet om infiltration.

Dessa markbäddar bygger inte så mycket på höjden och kan vara att föredra speciellt vid högt grundvatten eller då avståndet till berg är litet. Oftast kommer då en mycket liten mängd vatten till utloppet. I vissa fall är en tät markbädd den bästa lösningen, t ex när den enda möjliga placering är i närheten av dricksvattenbrunnar. För att minimera risken för förorening av vattenbrunnar läggs då ett tätskikt i botten på markbädden och allt vatten leds till en säkrare plats. Då tätskikt används ska ett extra ventilationsrör placeras i bädden under INDRÄN modulerna för att säkerställa god syretillförsel för biohuden, eftersom tätskiktet hindrar syre från marken att komma in i bädden. I områden känsliga för övergödning kan markbäddar kompletteras EkoTreat WiFi – en smart fosforfällningsenhet som placeras inomhus. Om WC är kopplat till markbädden och tätskikt nödvändigt ska alltid extra fosforrening installeras.

Bild: Markbädd med INDRÄN moduler, slamavskiljare SA4000ce och EkoTreat WiFi, hög skyddsnivå.

Kompletta system för upp till tre hushåll eller mer

INDRÄN PRO skapar en mycket stor yta för den biologiska reningen med biohud pga. vikningen av fiberduken som ett dragspel. INDRÄN PRO modulens yta för biologisk rening är hela tio gånger större än själva modulens bottenyta. Modulens konstruktion medför att biohuden alltid har tillgång till syre.

Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela strängen av INDRÄN PRO-moduler täcks med fiberduk och återfyllning sker med befintliga jordmassor. Någon fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen oftast görs i en sträng.

FANN har kompletta system för upp till tre hushåll. Att göra större anläggningar går naturligtvis också bra, då våra produkter lätt går att kombinera med varandra för att bilda större system vilket vi kallar INDRÄN Max.

Bild: Markbädd med INDRÄN PRO moduler och FANN Blue Trekammarbrunn, hög skyddsnivå.

INDRÄN PRO moduler

En INDRÄN PRO modul består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken. Konstruktionen av INDRÄN ger större yta för biohuden vilket medför större säkerhet mot igensättning. Biotextilen utgör biohudens underlag istället för jordytan, vilket är bättre ur processynpunkt. Det vill säga, ytan är till skillnad från traditionell markbädd skyddad mot igensättning av partiklar.

Ring gärna FANN Support på 08-761 02 21 eller skicka
ett meddelande så hjälper vi dig!

Du hittar våra ordinarie öppettider på sidan kontakta oss.

Enskilt avlopp – All inclusive

Dags för ny avloppsanläggning?