fbpx

Biobäddar

Drift

Jag har ett stort badkar - kan jag använda en Biobädd då?

Finns badkar över 300 liter rekommenderas inte en Biobädd. För det krävs två Biobäddar.

Kan jag dämpa ljudet från fläkten i fläkthuset?

I undantagsfall kan man isolera fläkthuset med hjälp av en ljuddämpningsmatta (finns bl a hos Biltema) Mattan limmas fast runt fläkthuset och vid locket – observera att ventilationshålen i fläkthuset inte får täckas!

Kan fläkten vara på konstant?

Nej, för under tiden när fläkten är på blåser den in syre till biobädden via utloppet och under den tiden bromsas flödet ut ur biobädden. Är fläkten på konstant finns risk att vatten blir ståendes kvar i biobädden med risk för syrebrist i biobädden.

Hur mycket el drar Biobädden (fläkten)?

Ca 400 W

Hur hög ljudnivå är det på fläkten?

Den specificerade ljudnivån för fläkten är ca 70 dB men i och med att fläkten är placerad under marknivå är den faktiska ljudnivån betydligt lägre än specifikationen. Den upplevda ljudnivån beror givetvis också på var biobädden är placerad i förhållande till intilliggande terräng och huskropp.

Installation

Kan jag flytta vattenlåset bort från Biobädden?

Nej, varje skarv kan ge tryckfall.

Vid pumpning till Biobädden, hur många liter per pumpning ska jag ha?

Maximalt 40 liter per pumpning.

Felsökning

Min avloppsanläggning luktar - vad är fel?

Alla avloppsanläggningar, oavsett fabrikat, kan avge en viss lukt. Är lukten besvärande är det oftast avluftningen som inte är korrekt. Kontrollera avluftningen ovan tak genom hela anläggningen – från änden av bädden, genom slamavskiljaren, upp i avloppsstam och över taknock. För att minimera risken för lukt är det viktigt att avluftningsröret mynnar fritt i luften ovan taknocken och har minsta dimension 75 mm. Använd kallrasskydd. Kontrollera att ingen vakuumventil finns installerad.

Saknas ventilation upp över tak och man därför drar avluftningsröret utvändigt, är det dessutom viktigt att isolera röret. Detta för att undvika att luftflödet stannar av p g a omvänd skorstenseffekt, då kall luft sjunker och skapar en luftspalt i ventilationsröret som gör att luftflödet stannar. Hur är anläggningen placerad? Har man den nära t ex sin altan, kan ventilationsröret på Biobädden ledas bort till lämpligare plats. Detta gäller biobäddar före april 2020 (utan kolfilter på avluftningsröret): Det är dock viktigt att ventilationsröret har tillräcklig höjd (får ej kapas i marknivå!) och att ventilationshuv – inte täta lock – används!
Det är dock viktigt att ventilationsröret har tillräcklig höjd (får ej kapas i marknivå!) och att ventilationshuv – inte täta lock – används!

Om det finns svackor på inkommande rör från hus till anläggning, kan vatten bli stående och fylla hela röret, som ett vattenlås. Luftflödet kan då inte nå takets avluftning och även orsaka dålig lukt. Det åtgärdas med att rören rätas upp.

Som en extra åtgärd kan man också sätta en extra tätning mellan slamavskiljare och lock.

I extrema fall, t ex vid längre ledningsnät ( > 10 m) i huset eller vid rördimensioner under 75 mm, kan en vindsnurra/PAX-fläkt på taket som drar luft hjälpa till att säkra god avluftning.