FAQ - Jordprover

Jordprovsanalys

När behövs en jordprovsanalys?

I infiltrationsanläggningar renas avloppsvattnet genom att det naturligt rinner genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. För att avgöra hur genomsläpplig marken är, tar man jordprover och genomför en perkolationsanalys, vilket är en provtagnings- och analysmetod där markens infiltrationsförmåga bestäms.

Genom perkolationsanalysen får man fram ett LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) som är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

För markbädd (lerig mark) och biobädd behövs ingen jordprovsanalys. Markbädd väljs när marken är så pass tät att man behöver ett utlopp från avloppsanläggningen. FANN Biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet. FANN Biobädd är färdigbyggd från fabriken med ett utloppsrör.

Hur tar jag jordproverna?

Gräv tre provhål där anläggningen är tänkt att placeras (se bild). Markens genomsläpplighet kan variera inom bara några meter och därför behövs tre provhål. Jordprover tas vid den tänkta schaktbotten, vilket också blir botten av infiltrationsanläggningen. Beroende på förutsättningarna kan avståndet vara från marknivå till maximalt 140 cm för IN-DRÄN Plus och 150 cm för IN-DRÄN. Kontakta FANN eller en FANN Auktoriserad Partner för support.

Jordprovsanalys

Jordprovsanalys

Är det nära till berg eller grundvatten kan jordproverna behöva tas ytligare. Beakta skyddsavstånd till grundvatten, berg och maximal återfyllnad. Ta ett jordprov (ca 2 dl) från varje provhål och undvik att ta med större stenar, löv eller rötter.

Förpacka jorden i förslutna påsar (t ex. zip-påsar) som tydligt märks med numrering och provdjup. Lägg i ett vadderat postkuvert och skicka till:

FANN VA-Teknik AB, Box 1444,  183 14 Täby

Vi utför sedan perkolationsanalyser för att bestämma markens genomsläpplighet (LTAR). Om du inte behöver göra ett jordprov, t ex vid markbädd eller biobädd kan du återkoppla med dina uppgifter direkt till FANN Support på telefon 08-761 02 21 eller via mejl post@fann.se.