fbpx

Jordprover

Jordprovsanalys

När behövs en jordprovsanalys?

I infiltrationsanläggningar renas avloppsvattnet genom att det naturligt rinner genom jordlager och via marken till grundvattnet. Vid infiltration måste man säkerställa att markens genomsläpplighet är tillräckligt bra, så att infiltrationen kan ”svälja” allt vatten. För att avgöra hur genomsläpplig marken är, tar man jordprover och genomför en perkolationsanalys, vilket är en provtagnings- och analysmetod där markens infiltrationsförmåga bestäms.

Genom perkolationsanalysen får man fram ett LTAR-värde (Long Term Acceptance Rate) som är ett mått på infiltrationsförmågan i marken vid belastning med slamavskiljt hushållsspillvatten. Dvs, hur lång tid det tar för marken att släppa igenom vattnet. LTAR anges i liter per kvadratmeter och dygn. För att få fram LTAR gör man ett antal provtagningar från marken där avloppsanläggningen planeras. Genom perkolationsanalys får man fram värdet, som i sin tur avgör vilken typ av avloppsanläggning som lämpar sig, t ex markbädd eller infiltrationsanläggning.

För markbädd (lerig mark) och biobädd behövs ingen jordprovsanalys. Markbädd väljs när marken är så pass tät att man behöver ett utlopp från avloppsanläggningen. FANN Biobädd kan installeras överallt och är oberoende av markens genomsläpplighet. FANN Biobädd är färdigbyggd från fabriken med ett utloppsrör.

Hur tar jag jordproverna?

Se fann.se/jordprov för en komplett anvisning om hur du tar jordproverna och vad vi behöver för att genomföra dimensioneringen av din anläggning.

Vad kostar ett jordprov?

Vi på FANN analyserar dagligen jordprover och om din fastighet kräver en analys gör vi detta kostnadsfritt åt dig (värde 2495,-). Om du skickar in en beskrivning med din fastighets förutsättningar samt jordproverna så kan vi med detta som underlag även dimensionera och välja den anläggningstyp som passar dig bäst. Du får en typritning, läggningsanvisning och kontrollplan av oss som du behöver för din ansökan hos kommunen. Samt att dokumenten även hjälper din entreprenör för ett korrekt utförande. Även detta gör vi kostnadsfritt!

Se fann.se/jordprov för en komplett anvisning om hur du tar jordproverna och vad vi behöver för att genomföra dimensioneringen av din anläggning.