fbpx

Infiltrationer och markbäddar

Avluftning/ventilation

Jag har inte avluftning ovan taknock. Hur kan jag lösa problemet?

Du bör försöka installera genomgående avloppsstam för att nå den s.k ”skorstensverkan”. Det är den billigaste, enklaste och mest driftsäkra lösningen. Har man inte avluftning ovan tak, kan man installera en kanalfläkt vid avluftningspipan i änden av bädden. Ställ in drifttiden på totalt 4 timmar spritt över dygnet. Använd kallrasskydd. Detta kan dock medföra luktproblem vid slamavskiljaren. Om luften ej kan ledas ut via locket på slamavskiljaren behöver ett utlopp för luften monteras på rörledningen. Man måste också se till att fläkten fungerar oavsett årstid.

Jag har en pumpbrunn UTAN backventil som pumpar till min infiltration eller markbädd, vad ska jag tänka på?

Då sker luftning av bädden vid varje pumptillslag. Ingen ventilation ovan tak behövs. Dock kan viss lukt vid slamavskiljaren uppstå om ingen ventilation ovan tak finns.

Får man flytta spridarrörets ventilation?

Hamnar avluftningsröret på olämplig plats ovan mark så går det bra att leda bort det till annan plats, se dock till att använd täta 110mm rör som installeras med bakfall mot spridarledningen.

Felsökning

Min avloppsanläggning luktar - vad är fel?

Alla avloppsanläggningar, oavsett fabrikat, kan avge en viss lukt. Är lukten besvärande är det oftast avluftningen som inte är korrekt. Kontrollera avluftningen ovan tak genom hela anläggningen – från änden av bädden, genom slamavskiljaren, upp i avloppsstam och över taknock. För att minimera risken för lukt är det viktigt att avluftningsröret mynnar fritt i luften ovan taknocken och har minsta dimension 75 mm. Använd kallrasskydd. Kontrollera att ingen vakuumventil finns installerad.

Avluftning vid änden av bädden bör installeras om det inte finns. Då går luften ut via slamavskiljaren istället. Kontrollera nivå i slamavskiljaren så att denna inte är förhöjd. Står det vatten i avluftningen hela tiden? Kontakta FANN.

Saknas ventilation upp över tak och man därför drar avluftningsröret utvändigt, är det dessutom viktigt att isolera röret. Detta för att undvika att luftflödet stannar av p g a omvänd skorstenseffekt, då kall luft sjunker och skapar en luftspalt i ventilationsröret som gör att luftflödet stannar.

Hur är anläggningen placerad? Har man den nära t ex sin altan, kan ventilationsröret på bädden ledas bort till lämpligare plats. Det är dock viktigt att ventilationsröret har tillräcklig höjd (får ej kapas i marknivå!) och att ventilationshuv – inte täta lock – används!
Om det finns svackor på inkommande rör från hus till anläggning, kan vatten bli stående och fylla hela röret, som ett vattenlås. Luftflödet kan då inte nå takets avluftning och även orsaka dålig lukt. Det åtgärdas med att rören rätas upp.

Som en extra åtgärd kan man också sätta en extra tätning mellan slamavskiljare och lock.
I extrema fall, t ex vid längre ledningsnät ( > 10 m) i huset eller vid rördimensioner under 75 mm, kan en vindsnurra/PAX-fläkt på taket som drar luft hjälpa till att säkra god avluftning.

Grus

Kan jag använda >2-4(5) mm grus (dvs större än 4(5) mm)?

Nej, risken är att vattnet rinner för snabbt igenom gruset med försämrad bakteriereduktion till följd. Dessutom kan man få en för tjock sekundär biohud på schaktbotten vilket kan göra att man får igensättningsproblem.

Gummiduk

Vilket material ska jag använda under min markbädd så att den blir tät? Fungerar byggplast?

I FANN:s sortiment finns måttanpassad EPDM gummiduk för enkel och säker anläggning av tät markbädd:
Paket tätskikt för 1 hushåll (RSK 552 53 04) eller Paket tätskikt, 2 hushåll ( RSK 552 53 05).

Måtten på duken är tilltagna så att tätskiktet går ända upp till marknivå.I paketen ingår även rör för extra avluftning under modulerna. Genomföringarna görs täta både vid in- och utlopp med hjälp av syrafasta klämmor och vulkaniserad tejp. Lägg gärna ett lager fiberduk på båda sidorna om det är moränmark i schaktet, det skonar gummiduken. Byggplast rekommenderas inte!

Observera att avtätade markbäddar för WC+BDT alltid skall kompletteras med extra fosforrening i form av fällning (EkoTreat).

Hushållskemikalier

Kan jag använda hushållssåpa?

Undvik detta då det visat sig att slamavskiljare har svårt att hantera just hushållssåpa, oavsett om det är en slamavskiljare i betong, plast eller glasfiber.

Kan jag använda Klorin vid städning?

Undvik Klorin då det kan skada biologin i bädden.

Vilka tvättmedel kan jag använda?

Använd inte hushållssåpa eller Klorin. Utöver nämnda produkter finns det inga förbehåll kring att använda vanliga tvättmedel. Dock vill vi flagga för att inte använda överdrivna mängder. Läs vad som står på tvättmedlets förpackning gällande dosering.

Placering

Hur nära min dricksvattentäkt alternativt grannens vattentäkt kan jag placera min anläggning?

Minimum 3 månaders uppehållstid enligt Naturvårdsverkets Allmänna Råd 2006:7 vilket i sin tur beror på genomsläppligheten i marken (kornstorlek, grundvattenriktning samt grundvattenflöde, ev sprickor i berg kan också påverka). Rådfråga kommunen alt. geohydrolog för platsbesök. Minimum 20 m nedströms brukar dock användas som praktisk tumregel.

Hur när växtlighet får jag installera en infiltration eller markbädd?

Anläggningen ska alltid installera minst 3 meter från närmaste träd och/eller buske. Detta gäller även för eventuella odlingar m.m.

Pumpning

Hur fungerar avluftningen i en pumpbeskickad bädd?

Utan backventil: Tillåter installationen en installation utan backventil så är det att föredrag, du pumpar då luft till bädden vid varje pumpning avloppsvatten. Lägg bädden alltid ytligt, max 50 cm under marknivå.

Med backventil: Lägg bädden alltid ytligt, max 50 cm under marknivå. Och så ska bädden ha både till och frånluftledning lokalt vid bädden.

Råvatten

Jag bestrålar mitt vatten med uv-strålning för att reducera bakterier, påverkas anläggningen negativt?

Nej.

Jag har saltvatten in som råvatten. Påverkar detta anläggningen?

Normalt sett inte, om inte mycket höga halter salt uppnås. Överstiger salthalten den som anges i den branschgemensamma definitionen av hushållsspillvatten (salthalt < 100 mg/l), bör filter sättas in. Led backspolningsvatten till separat stenkista och inte till avloppsanläggningen! Branschens definition av hushållsspillvatten (och mycket mer) hittar du i broschyren "Produktkrav för enskilda avlopp", som finns som pdf att ladda ner under "Broschyrer och anvisningar" här på hemsidan.

Återfyllnad

Hur mycket återfyllnad får jag ha över bädden?

Maximalt en meter. Frostfritt vid permanentboende är ofta 30 – 40 cm (beroende av var i landet anläggningen finns). Isolering rekommenderas ej.

Utloppsbrunn till markbäddspaket

Utloppsbrunnen som kom med mitt kompletta markbäddspaket är från Altech. Varför det och gäller min 10-åriga funktionsgaranti?

I vissa fall levereras detta markbäddspaket med Altechs utloppsbrunn istället för FANNs kombibrunn. FANNs 10-åriga funktionsgaranti gäller som vanligt, säkerställ att du har möjlighet att ta vattenprov på utgående vatten.