Den 30 april i år trädde ett nytt allmänt råd i kraft för enskilda avlopp. Regelverket vi förhåller oss till heter numera: Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten.

Som vägledning för tillståndsprövningen av små avloppsanläggningar gav Naturvårdsverket 2006 ut ett allmänt råd (NFS 2006:7). Havs- och vattenmyndigheten har sedan 2011 övertagit Naturvårdsverket roll som tillsynsvägledande nationell myndighet för små avloppsanläggningar. Havs-och vattenmyndigheten har nu uppdaterat de allmänna råden och publicerar dem i Havs- och vattenmyndighetens författningssamling.

 

Ändringar i den nya versionen av de allmänna råden görs för att de inte ska strida mot byggproduktförordningen, som har till syfte att undanröja handelshinder för byggprodukter.