fbpx
enskilda avlopp

“Bilden av enskilda avlopp som miljöbovar är inte riktig”

Utbredd algblomning och påstådd övergödning av svenska sjöar och vattendrag har skapat en debatt som lägger skuldbördan på små enskilda avlopp och ställer krav på extra fosforrening. En slutsats som inte stämmer med verkligheten enligt Peter Ridderstolpe, expert på små avlopp, som beskriver varför i en aktuell debattartikel i SvD.

Ridderstolpes debattinlägg tar avstamp VVS-fabrikanternas påstående att småhusägare måste ta ansvar för sina enskilda avlopp om vi ska slippa algblomning i hav och sjöar. En bild som Ridderstolpe motsätter sig och inte finner något stöd för i den vetenskapliga data som finns. 

Faktum är att sammanställda vattendata mellan 1988 och 2013 istället påvisar att övergödning inte är ett utbrett problem i svenska vatten. Svenska sjöar uppvisar i själva verket minskande fosforhalter och problem med undernäring i vissa regioner. 

Omstritt om enskilda avlopps påverkan 

Ridderstolpe påpekar att enskilda avlopp inte har någon stor påverkan på näringstillståndet i våra sjöar och havsområden. Jämför man olika utsläppskällor står enskilda avlopp från vanliga hushåll för en försvinnande liten del av de totala utsläppen. Enligt Hav- och vattenmyndigheten (HaV) släpper enskilda avlopp ut 200 ton fosfor i våra kustvatten. Att jämföra med den totala fosfortransporten från land till hav som varierar mellan 3 500 ton och 4 500 ton per år enligt de uppföljningar som HaV genomför i sin regelbundna övervakning av flodmynningar och punktkällor.

“Näringsutsläppen från de små avloppen till våra vattenförekomster är mycket små i sammanhanget. Faktum är att mängderna är så små att ett kraftigt höstregn i landet, överskuggar hela fosfortransporten från små avlopp från land till hav”, skriver Peter Ridderstolpe. 

Utökad fosforrening kostsamt för fastighetsägaren 

Extra krav på fosforrening för enskilda avlopp har lyfts fram som lösningen på algblomningsproblematiken. En ny obligatorisk skyddsnivå som slår fast att en avloppsanläggning måste avskilja minst 90% av fosforn skulle slå hårt mot den enskilda fastighetsägaren i extra kostnader. Fastighetsägare vars enskilda avlopp många gånger inte ens ligger nära en sjö och därmed ej har en negativ miljöpåverkan på ytvattnet. Något som däremot fosforrening har via exempelvis minireningsverk och fosforfällor som drivs på stora mängder energi och kemikalier. 

Lösningen: markbaserad rening 

Peter Ridderstolpe, tekn lic. i tillämpad ekologi och seniorkonsult på Water Revival Systems, förordar att kommunen ska kräva extra skydd enbart om det enskilda fallet kräver det. 

“Följ miljöbalken! Ställ bara krav som du själv kan motivera ur miljö- och kostnadssynpunkt. Ditt fokus ska ligga på att fastighetens avlopp erhåller ett sammantaget fullgott och robust skydd för människors hälsa, miljön och för en god hushållning med naturresurser. I normalfallet är markbaserad rening den bästa tekniken för att uppnå dessa grundläggande krav”. 

INDRÄN – klimatsmart rening av enskilda avlopp 

Ridderstolpes utläggning bekräftar att vi på FANN har en produkt som ligger i fas med tiden. Vår marknadsledande INDRÄN-teknik behandlar vattnet genom just en naturlig och biologisk reningsmetod, helt utan att du som användare måste tillföra onödiga kemikalier. Resultatet är dricksvatten fritt från skadliga bakterier och en synnerligen effektiv rening av fosfor. 

Läs hela Peter Ridderstolpe debattartikel i Svenska Dagbladet.

Läs mer om miljövänlig rening med INDRÄN.

Fler nyheter

Entreprenörseftermiddag om små avlopp 14 mars i Sundsvall. Välkommen till en eftermiddag för dig som är grä...

Vi erbjuder dig möjligheten att delbetala ditt enskilda avlopp när du anlitar en FANN Auktoriserad Partner för ...

Nu gör vi det möjligt för dig att teckna ett trygghetsavtal på dig som använder FANN ...