Skyddsnivå

INDRÄN Max för normal och hög skyddsnivå.
Tryggt för dig – rent för naturen.

Enligt Miljöbalken skall avloppsvatten avledas och renas så att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.

Miljöskyddet handlar om minimering av belastning av organiskt material och näringsämnen (fosfor samt kväve) som skadar våra sjöar och hav. Hälsoskyddet syftar till att undvika att avloppsvattnet sprider virus och bakterier till t ex närliggande brunnar, grundvatten, badplatser eller vattendrag.

Idag finns två kravnivåer på avloppsanläggningarnas reningskapacitet: normal- eller hög skyddsnivå.

Din kommun definierar vilka fastigheter/områden som berörs av vilken skyddsnivå:

Normal skyddsnivå är grundkravet för reningsgraden avloppssystemet skall klara av för att skydda människor, djur och miljö från smitta och annan olägenhet.

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden, t ex nära dricksvattentäkter eller i kustnära områden. Vid hög skyddsnivå kan det finnas krav på ytterligare åtgärder, t ex extra fosforrening, och vissa utsläpp kan förbjudas. Med EkoTreat fosforrening når INDRÄN Max-anläggningarna hög skyddsnivå.

RENINGSKRAVEN FÖR NORMAL RESPEKTIVE HÖG SKYDDSNIVÅ:

Skyddsnivå

Normal

Hög

Miljöskydd

BOD 90%

Fosfor 70%

BOD 90 %

Fosfor 90 %

Kväve 50 %

Hälsoskydd

Ej ge väsentligt ökad risk för smitta

Ytterligare säkerhetsåtgärder och/eller reningssteg

BOD  = organisk materiale