fbpx

INDRÄN MAX

FANN EkoTreat Max WiFi

Uppnå hög skyddsnivå oavsett anläggningstyp

Alla våra anläggningar kan installeras med EkoTreat Max WiFi för att vid behov uppnå hög skyddsnivå på ett smidigt och säkert sätt.

Ett avloppssystem från FANN är passivt och det mesta sköter sig självt.  Din kommun ombesörjer att slamavskiljaren töms vilket under normala förhållande brukar räcka med en gång per år. Det enda du behöver göra är att se till så att det finns fällningsmedel inkopplat till EkoTreat Max WiFi och att enheten är påslagen när du vistas i fastigheten.

  • Larm i både FANN Config-appen och på enheten när det är dags att byta dunk/fat med fällningsmedel
  • Fjärrstyr on/off
  • Öka/minska antalet personer på distans
  • För upp till 60 pe
  • Möjlighet att ansluta extern LED för tydligare signal vid ett eventuellt fel
  • Fällningsmedel finns lättillgängligt i 60 liter på dunk samt 200 liter på fat

Så här fungerar EkoTreat Max WiFi

Fällningsmedlet spolas ut med vatten vid varje dosering, vilket gör att medlet alltid når slamavskiljaren och får en bra inblandning. I slamavskiljaren sker en bindning av fosfor och partiklar, som sedimenterar och töms med den vanliga slamtömningen. Hur mycket fosfor som ska renas styrs av vilken skyddsnivå som gäller i området där avloppsanläggningen är installerad.

Allt du behöver tänka på är att ställa in enheten på rätt antal personer och sedan byta dunk/fat med fällningsmedel ett fåtal gånger per år. Enheten har inbyggt larm så att du blir påmind om när det är dags att byta dunk/fat. Se bara till att det är fällningsmedel avsett för EkoTreat du köper.

Styr EkoTreat Max WiFi på distans med FANN Config
Med FANN Config fjärrstyr du din EkoTreat WiFi oavsett vart du befinner dig. Du loggar enkelt in mot din enhet via mobil eller dator och kan därifrån ändra inställningar samt stänga av och slå på din enhet.

Skyddsnivå

Miljöskyddet handlar om minimering av belastning av organiskt material och näringsämnen (fosfor samt kväve) som skadar våra sjöar och hav. Hälsoskyddet syftar till att undvika att avloppsvattnet sprider virus och bakterier till t ex närliggande brunnar, grundvatten, badplatser eller vattendrag. Idag finns två kravnivåer på avloppsanläggningarnas reningskapacitet: normal- eller hög skyddsnivå.

Din kommun definierar vilka fastigheter/områden som berörs av vilken skyddsnivå:

Normal skyddsnivå är grundkravet för reningsgraden avloppssystemet skall klara av för att skydda människor, djur och miljö från smitta och annan olägenhet.

Hög skyddsnivå är ett förstärkt krav vid känsliga och tätbebyggda områden, t ex nära dricksvattentäkter eller i kustnära områden. Vid hög skyddsnivå kan det finnas krav på ytterligare åtgärder, t ex extra fosforrening, och vissa utsläpp kan förbjudas. Med EkoTreat Max WiFi fosforrening når INDRÄN Max-anläggningarna hög skyddsnivå.

Vi vet om att det råder ett missförstånd på marknaden där det ibland påstås att det är krav att minireningsverk alltid ska installeras vid hög skyddsnivå. Det påståendet är alltså helt felaktigt!

Reningskraven för normal respektive hög skyddsnivå:

Skyddsnivå

Normal

Hög

Miljöskydd

BOD 90%
Fosfor 70%

BOD 90 %
Fosfor 90 %
Kväve 50 %

Hälsoskydd

Ej ge väsentligt ökad risk för smitta

Ytterligare säkerhetsåtgärder och/eller reningssteg

BOD  = organiskt material