Avloppsanläggning

Så fungerar IN-DRÄN

Vårt koncept bygger på flexibilitet. Att oavsett kunduppdrag och fastighet kunna erbjuda marknadens bästa avloppsanläggning.

IN-DRÄN för en effektiv avloppsrening

IN-DRÄN från FANN är infiltrationssystemet utan sten och makadam som inte bara är ett alternativ till den traditionella infiltrationen utan också en kostnadseffektiv lösning. Systemet är sedan slutet av 1970-talet väl beprövat runt om i världen och har funnits i Sverige sedan 1990.

Tack vare systemets unika konstruktion åtgår endast ca en tredjedel av ytan jämfört med vanlig infiltration. Stora besparingar görs genom att behovet av fyllnadsmassor minskar avsevärt.

IN-DRÄN är också lösningen vid problemställen t ex om du har begränsat utrymme, svår terräng, högt grundvatten, dålig avrinning i marken eller en gammal igensatt infiltration. Vid trädbevuxna fastigheter behöver färre träd fällas för att anlägga infiltrationen.

Vi har kompletta system för upp till tre hushåll. Att göra större anläggningar går naturligtvis också bra då de produkter vi producerar lätt går att kombinera med varandra för att bilda större system.

Idag finns över 60 000 anläggningar i drift runtom i Sverige, Finland samt i flera länder i Europa.

Vanlig infiltration

Infiltration kan liknas med naturens egen reningsmetod, som oftast är den effektivaste vid lokal avloppsrening.

Ett traditionellt infiltrationssystem består av slamavskiljare (istället för den trekammarbrunn som användes förr), fördelningsbrunn där flödet delas upp i två strömmar med spridarrör i ett lager av tvättad sten ovanpå infiltrationsytan. Slamavskiljaren tar hand om partiklarna och fett i avloppsvattnet och skyddar därmed infiltrationsytan mot igensättning.

Slamavskiljaren måste slamtömmas regelbundet för att undvika slamflykt.

Föroreningarna i avloppsvattnet omvandlas och reduceras genom att en flora av bakterier växer på infiltrationsytan – biohuden. När luft finns tillgängligt är reningen effektiv även för patogener (organismer som framkallar sjukdomar). Belastas infiltrationsytan med för mycket föroreningar eller vatten, försämras reningseffekten och ytan kan sättas igen fullständigt så att vattnet inte kan rinna undan.

Marken under anläggningen fungerar sedan som ett filter- och poleringssteg där bl a fosfor fastnar. För att vattnet ska kunna rinna undan i marken måste infiltrationsanläggningens storlek anpassas efter den aktuella jordarten. Genomsläpplig mark så som grus och sand kräver minst yta, medan täta jordar t ex lera kräver stor yta samt speciell utformning och utförande.

I en ordinär infiltrationsanläggning är spridningen av vattnet över anläggningen inte tillräckligt bra. Därför erhålls ofta en dämning med sämre reningsresultat och eventuellt en igensättning som följd.

Infiltration med IN-DRÄN

IN-DRÄN ersätter spridningslagret av tvättad sten och skapar en ca tio gånger större yta för biohuden att växa på. Modulens konstruktion medför att floran alltid har tillgång till syre, även när dämning i modulen uppträder.

Infiltrationsytans porer under modulen blockeras inte, samtidigt som de skyddas mot igensättning. Fördelningen av vattnet över infiltrationsytan blir också jämnare med en gynnsam effekt på reningen. Den sammantagna effekten av ovanstående egenskaper medför att infiltrationsytan kan minskas rejält.

Modulerna läggs i en rad efter varandra med ett spridarrör ovanpå. Hela strängen täcks med fiberduk och återfyllning sker med befintliga jordmassor. Någon fördelningsbrunn behövs inte eftersom anläggningen oftast görs i en sträng.

Till skillnad från en vanlig infiltration har en anläggning med IN-DRÄN alltid samma längd oavsett jordart. Det som varieras är istället infiltrationsytans bredd, från ca 0,6 m i grus till ca 5 m i lerig mark.

Kostnaderna för en komplett anläggning med vanlig infiltration varierar mycket beroende på de lokala förhållandena, medan kostnaderna för en anläggning med IN-DRÄN endast har en obetydlig variation. En IN-DRÄN anläggning kan byggas nästan överallt.

IN-DRÄN moduler

En IN-DRÄN modul består av en veckad biotextil som utgör bärarmaterial för biohuden. Mellan biotextilens veck finns distanselement av termoplast. Avloppsvattnet rinner ned i de fack som är öppna uppåt, passerar igenom biohuden och vidare ner genom marken. Biohuden försörjs med luft från de övriga facken. Konstruktionen av IN-DRÄN ger större yta för biohuden vilket medför större säkerhet mot igensättning. Biohuden får en mindre tjocklek och har tillgång till syre även om dämning uppstår i modulen.

Biotextilen utgör biohudens underlag istället för jordytan, vilket är bättre ur processynpunkt. Det vill säga, infiltrationsytan är till skillnad från traditionell infiltration skyddad mot igensättning av partiklar.

Med IN-DRÄN absorberas vattnet snabbare av marken vilket är gynnsamt ur reningssynpunkt och systemet är dimensionerat för långtidsbelastningsvärdet (LTAR).

>Se en film om hur IN-DRÄN-modulerna fungerar

IN-DRÄN Plus

IN-DRÄN Plus arbetar, precis som vanliga IN-DRÄN, efter naturens principer. IN-DRÄN Plus är ett komplett biofilter som även ersätter grus-/stenlagret i en infiltration då den blå lådan redan innehåller ett pre-fabricerat grusmaterial. Under IN-DRÄN Plus placeras en IN-DRÄN matta som är ett fabrikstillverkat spridarlager, så att vattnet kan infiltrera ner i marken. Med IN-DRÄN Plus moduler och den tillhörande mattan slipper du frakta hem flera kubikmeter grus, vilket förenklar arbetet betydligt och minskar kostnaden. IN-DRÄN Plus kan anläggas där LTAR-värdet är 15.

Klimatsmart rening i tre steg

  • 1. Mekaniska reningssteget
  • – i slamavskiljaren avskiljs flytande och sjunkande partiklar. Slamavskiljaren töms i regel en gång per år.

 
  • 2. Biologiska reningssteget
  • – i bädden renas organiskt material, kväve och en del fosfor.

 
  • 3. Kemiska reningssteget
  • – rening av all fosfor. Fosfor binds till fällningsmedlet i slamavskiljaren eller till kalkmaterialet i fosforfällan efter bädden.

 

Markbädd

Reningen i en markbädd bygger på samma princip som infiltration, men det renade vattnet avleds via en utloppsledning. Då t ex marken består av tät lera kan marken inte avleda allt vatten utan bädden måste förses med ett utlopp. Utloppet leds oftast till ett dike men ibland även ut i en dränering eller annan lämplig plats.

Med IN-DRÄN görs oftast horisontella markbäddar på en ganska stor yta för att maximera infiltrationen och få en säkrare hygienisering. Dessa markbäddar bygger inte så mycket på höjden och kan vara att föredra speciellt vid högt grundvatten eller då avståndet till berg är litet. Oftast kommer då en mycket liten mängd vatten till utloppet.

I vissa fall är en tät markbädd den bästa lösningen, t ex om enda möjliga placering är i närheten av dricksvattenbrunnar. För att minimera risken för förorening av vattenbrunnar läggs då ett tätskikt i botten på markbädden och allt vatten leds till en säkrare plats. Då tätskikt används ska ett extra ventilationsrör placeras i bädden under IN-DRÄN modulerna för att säkerställa god syretillförsel för biohuden, eftersom tätskiktet hindrar syre från marken att komma in i bädden. I områden känsliga för övergödning kan markbäddar kompletteras med en fosforfälla efter bädden. Man kan också fälla fosforn före bädden med hjälp av en fosforfällningsenhet (placeras inomhus) och flockningsmedel.

IN-DRÄN Biobädd - en prefabricerad markbädd

Med IN-DRÄN Biobädd 5 är hela den biologiska reningsprocessen inbyggd i en tank och bäddens yta är bara 3 kvm (Mer information om just IN-DRÄN Biobädd hittar du under Produkter)!

Dags för ny avloppsanläggning?
Kom igång med FANN!