Referensanläggning

IN-DRÄN Max renar avloppsvattnet för 28 hushåll och 70 PE i Halahult

När reningen inte höll måttet i Halahults gamla reningsverk från 1986, ställde miljökontoret krav på åtgärder. Den befintliga anläggningen bestod av en öppen slamavskiljare med två efterföljande öppna filterdammar. Avloppsvattnet släpptes ut ovanpå filterbäddarna och rann därefter ut i en å, några få meter bort från anläggningen. Reningen var tveksam och anläggningen uppfyllde inte hög skyddsnivå.

Flera entreprenörer som var involverade i projektet kontaktade FANN för dimensioneringshjälp och typritningar. Efter många möten på plats med entreprenörer och kommunens VA-enhet, kunde många frågetecken rätas ut och kommunen anlita en entreprenör för installationen av IN-DRÄN Max anläggningen.

FANN:s produkter säljs via grossist, så även IN-DRÄN Max, och entreprenören som fick uppdraget kunde få hela systemet levererat från sin vanliga VA-grossist.

Det installerade IN-DRÄN Max systemet, som ser till att det avloppsvatten som så småningom leds ut i en å är renat från skadliga ämnen, består av en IN-DRÄN Max 44 kbm slamavskiljare med EkoTreat fosforrening. EkoTreat-enheten ser till att fosforn fälls ut redan i slamavskiljaren, så att anläggningen uppnår hög skyddsnivå. Efter slamavskiljaren pumpas vattnet via fördelningsbrunnar till fyra täta markbäddar med IN-DRÄN moduler. Varje bädd är ca 15 x 10 m. När vattnet har passerat IN-DRÄN-moduler och grusmaterialet under modulerna, tas det nu renade vattnet upp i dräneringsrör och leds via provtagningsbrunnar vidare ut i ån som är recipient.

I augusti samlades så alla aktörer – representanter från VA-enheten i Karlshamn, FANN, grossisten som levererat systemet och entreprenören som utfört jobbet – vid Halahult för en genomgång av projektet. Ett samarbete som är oerhört viktigt vid större avloppsanläggningar!